KAK Investiga Ona Kazu Korrupsaun 18

KAK Investiga Ona Kazu Korrupsaun 18

- in Notisias Online, Top News
2653
0
CAC

DILI – Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) husi Janeiru 2016 too agora, investiga ona kazu korrupsaun hamutuk 18.  Husi numeru nee Kazu 15 konklui no entrega ona ba Ministeiru Publiku, restu seluk sei iha prosesu invistigsaun nia laran.

Lia hirak nee hatoo husi Adjuntu Komisariu KAK ba Prevensaun no Sensebelizsaun Rui Pereira do Santos, ba jornalista sira, hafoin remata enkontru ho Prezidente Republika Taur Matan Ruak, iha Palasiu Prezidensial, Aitarak Laran, Dili, Kinta (22/09/2016).

Ami hasoru malu ho Prezidente hodi informa konba serbisu komisaun nia durante janeru ate agora, liu-liu konba invistigasaun ninia iha kazu 18, kazu 15 maka konklui ona, entrega ona ba Ministeriu Publiku, sira seluk sei iha porsesu nia laran. Kazu 15 nee kabe ba kompetensia KAK ninia konba partisipasaun ekonomia, kazu elesitu, abuzu de puder nune mos seluk-seluk tan, neebe maka tama iha kompetensia KAK ninia,” hateten Rui.

Nia dehan sira mos informa ba Prezidente konaba serbisu sensebelizasun, oinsa KAK nia serbisu hamutuk ho Provedor Direitus Humanus no Justisa, Komisaun Funsaun Publika nunee mos Inspetur Jeral Estadu, halo atividade konzunta ba maluk sira iha Munisipiu. Iha tan asuntu balun Prezidente husu KAK nia hanoin, oinsa atu dezenvolve sistema justisa iha Timor.

Iha fatin hanesan Observador Justisa Olivio da Costa Belo hateten serbisu KAK nia lao tuir lei neebe aplika ona iha TL, maibe lei sira nee la grantia ba sira nia serbisu. Informasaun kompletu iha STL jornal no STL Web, edisaun Sesta (23/9/2016). Joao Anibal

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *