Info AMP Atu Prezide Plenaria, Fidelis: AMP Laarbiru

Info AMP Atu Prezide Plenaria, Fidelis: AMP Laarbiru

- in Nasional
731
0
Fidelis Magalhaes

DILI – Informasaun espalla katak semana oin kontinua laiha plenaria, se karik iha plenaria Aliansa Maioria Parlamentar (AMP) maka sei prezide meza ba sesaun plenaria. Hatan ba informasaun nee, Xefi Bankada PLP Fidelis Maglhaes hatete, AMP laarbiru, hakarak buat hotu lao tuir rejimentu no konstituisaun.

Informa Xefe Bankada PLP Fidelis Magalhaes katak, haree ba informasaun sira neebe espalla, maibe sira AMP lakohi atu atu halo buat arbiru deit. Bainhira Prezidente Parlamentu (PN) viola ona rejimentu, AMP hakarak responde buat hotu tuir rejimentu no tuir konstituisaun hodi lakohi viola regras.

Informasaun espalla katak semana oin laiha plenaria AMP atu prezide meza hodi halao plenaria, maibe AMP lanaran halo buat arbiru, ami hakarak halo buat hotu tuir rejimentu no konstituisaun,” katak Fidelis ba Jornalista Kinta (11/01/2018) iha PN.

Semana oin laiha tan plenaria saida mak AMP atu halo tuir Fidelis, laiha ona meius atu evita plenaria iha PN, se prezidente lakohi prezide knar husu para ema seluk atu substitui. Lapresiza kaer instituisaun nee hodi avansa ho interese partidu nian.

Laos nee deit Fidelis mos hatete, aleinde nee iha publika katak atu dezolve PN, maibe tenke haree laiha razaun saida mak atu dezolve. Tanba iha PN laiha krize institusional, i funsionamentu atividade PN lao hela, so prezidente PN mak laiha vontade atu prezide plenaria iha PN.

Iha parte seluk Deputadu husi Bankada PD Luis Mendes Ribeiro hatete, semana nee laiha plenaria tanba pedidu husi bankada opozisaun Khunto aprezenta hela husu ba prezidente husu atu bele ajenda ona debate mosaun no destituisaun  hodi halo votasaun. Guilhermina Franco

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *