Iha Ideolojia Politika

Iha Ideolojia Politika

- in Politics
1320
0
TLFeto

DILI- Tama ba eleisaun parlamentar, fundasaun sira fo formasaun ba feto potensial. Nunee sira mos bele iha ideolojia politika neebe diak.

Tuir Formadora Joana Maria Dulce katak, materia neebe aprezenta ba loron ohin mak demokrasia. Nunee bele loke feto sira nia konesementu, liu liu iha idelojia politika nian.

Feto potensial sira sente kontente atu bele hetan materia ida nee. Husi materia nee, atu bele hetan konesementu deit, laos halo sira sai ona politikus. Maibe materia nee, atu fo hanoin ba sira, katak sira reprezenta povu, se karik tuir iha parlamentu. Nudar kandidata iha mos ideolojia politika neebe diak, hodi sai parseru do homen ba dezenvolvimentu. Oinsa sai parseru ba mane sira, ba dezenvolvimentu rai nian, ”hateten Joana ba STL bainhira remata formasaun ba feto potensial iha Fundasaun Alola, Tersa, (11/07/2017).

Dulce salienta tan, topiku neebe sira fo konaba festa demokrasia. Oinsa feto nia partesipasaun iha festa demokrasia. No prosesu eletorl ba demokrasia. Maibe la hare ba prosesu neebe STAE, no CNE koalia, maibe hare liu ba oinsa feto forte iha politika, feto forte iha konhesementu eletoral para atu bele, ba vota iha loron elesaun.

Nunee feto potensial husi partidus oi oin, partesipa iha formasaun nee. Maibe husi partidus boot la partisipa. Tanba ho tempu kampana sira nia tempu no envolvimentu ba liu kampana. Maibe sira neebe tuir, sira iha partisipasaun masimu, no mos iha interese atu rona.

Iha fatin hanesan Prezidente Feto partidu PD, Municipiu Baucau Maria Tereza Da Silva Gusmao hateten, topiku konaba demokrasia, no sira nia partidus mos naran, partidus demokratiku. Nunee demokrasia hanesan prinsipiu no ideolojia, neebe mundu tomak agora kaer, atu lori nasaun ba oin.

Demokrasia hanesan prinsipiu, no ideolojia ida neebe mundu tomak agora kaer atu bele lori nasaun no povu ba moris diak, no sustentabilidade, ”esplika Tereza.

Maria sublina, demokrasia sai hanesan ideolojia, atu nasaun hotu hotu adopta, kaer hanesan prinsipiu ba ukun. Tanba iha demokrasia bele lori ema hotu, bele partesipa. Bele fo hanoin, direita no indireita atu kaer ukun. Fo ideas livre, atu nunee, bele fo kontribuisaun tomak, iha aspektu hotu, ho meiu hotu, atu too iha objetivu ida, lori povu ba moris diak. Terezinha De Deus

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *