Horta: TL Prontu Tama ASEAN

Horta: TL Prontu Tama ASEAN

- in Nasional
97
0
ASEAN 2

DILI-Eis Prezidente da Republika Timor Leste, Jose Manuel  Ramos Horta katak,  Timor prontu atu tama ASEAN

Lia hirak nee hatuu husi Ramos Horta ba jornalista Jornalist iha Timor Plaaza Kinta (5/09/2019) hafoin partisipa enkontru ASEAN ba daruak.

“Hau fiar ke sira nia rekomendasaun husi sira Ministru sira, sira nia xefe estadu Timor Leste prontu atu tama ASEAN bele tinan rua tan,” dehan Horta

Tuir nia katak, progresu boot importante no numeru ba sira mak paz seguransa , dame seguransa, nee numeru um, e numeru dois instituisaun,  nee signifika governasau diak ga ladial, la tenke ser govenasaun hanesan singapuraa nia, funsiona ga lafunsiona

“Se ita prontu simu todan nuudar memebru ASEAN nee normal, Timor Leste hatudu ona tinan sanulu nia laran, relasaun metin ho ASEAN kolabora ho ASEAN,” dehan Horta.

Horta esplika katak, vantajen tama ASEAN investimentu boot husi rai ASEAN sei mai barak liu tan,  signifika sira nia komersiu sei tama liu tan, signifika governu tenke kontinua  fo apoiu ba setor privadu Timor oan.

Maibe setor privadu Tomor oan labele hein deit kontra, hetan tiha kontratu buka halo servisu,  labele faan tiha kontratu ba Inonezia, Filipina Xina,

Iha sorin Seluk Deputadu Cornelio Gama alias L7 katak, tuir nia haree  tama ba ASEAN nee problema maibe maibe nee foin priomeiru  enkontru maibe sei ia enkontru tan mak foin bele haree ba ekonomia, saude, edukasaun ba oin haree ho halo diak liu tan.

“Ita haree ba saude infrestutura sedauk supseinte, bainhira ita koopera diak ho sira hau hanoin ita prepra aan e bele tama ASEAN,” dehan L7.*

Enkontru Ekipa delegasaun ASEAN “Fact-Finding Mission” ba dala rua nee ei Primeiru Ministru, Rui Maria de Araujo mos partisipa no mos koalia kona ba politika atu adere ba  ASEAN.*Luciana Ximenes

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *