Horta: “Ita Tenke Prevene Konflitus Iha Estadu Frasil”

Horta: “Ita Tenke Prevene Konflitus Iha Estadu Frasil”

- in Nasional
396
0
Horta

DILI– Eis Prezidente Republika (PR) Jose Ramos Horta hateten Konfrensia ASEAN Rejional Forum nee importante, tanba nee Eis Xefi estadu nee ninia kontribuisaun koalia liu konaba prevensaun konflitus iha Timor Leste (TL) no iha mundu, liu-liu ba rai sira neebe estau frasil.

Tuir Horta katak konfrensia ida nee importante tebe-tebes, primeiraves maka konfrensia boot nee Asean Rejional Forum (ARF) halo nee forma mekanismu ida ASEAN nia, iha rai lubuk ida hola parte, laos Nasaun ASEAN 10 deit, maibe TL mos membru ona ARF e rai bobot hanesan Amerika, Rusia, Xina, Inda, Canada, Australia Nova Zelandia nee membru ARF, nee forum ida koalia konba paz no siguransa.

Hau nia kontribuisaun koalia liu konba prevensaun konflitus oinsa iha TL ka iha mundu, iha rai sira ita bolu estadu frasil nee ita prevene konflitus, para konflitus nee la bele mosu iha ita nia laran,”hateten Horta, ba Jornalista sira, hafoin remata Konfrensia ASEAN Rejional Forum, iha Novu Turismu, Lesidere, Dili, kuarta (19/04/2017).

Eis Xefi estadu nee haklean tan katak fator ida inportante tebe-tebes maka lideransa ho lideransa neebe diak, nee povu fiar, povu tuir, lideransa neebe iha vizaun diak, buka halo governasaun diak, neebe fo resposta diak ba povu nia mehi, laos povu nia mehi ba boot deit, povu nunka mehi ba boot.

Iha fatin hanesan Vice Ministru Negosiu Estranjeiru e Koopersaun Roberto Soares hateten Objetivu prinsipal iha worshop ida nee maka, atu kontribui ba promosaun paz no estabelidade iha reziaun. Joao Anibal

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *