Hatun OJE Depende Proposta

Hatun OJE Depende Proposta

- in Notisias Online
87
0
598576

DILI – Atu hatun ka mantein Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2020, depende ba proposta neebe hatoo husi deputadu sira iha plenariu.

Hatete Prezidente Parlamentu Nasional  Arão Noe ba STL, iha Parlamentu Nasional, Kuarta (27/11/2019).

OJE sei nafatin mantein, kuandu prosesu seidauk debate, tanba OJE tama ona iha PN, atu hatun ka hasae no mantein nee kabe ba proposta husi deputadu sira mak bele deside, hatete PPN Arão.

Nia dehan, osan tama ona iha Parlamentu Nasional, nee rejimentu hatete, proposta mak bele halo alterasaun, tanba iha rejimentu mos hatete katak, laiha proposta laiha debate. Neebe mantein kalae depende ba plenariu.

 Prezidente Parlamentu Nasional nee haktuir tan katak, tarjetu PN nian ba debate OJE nee debate iha dia 2 Dezembru, posivel remata iha dia 18 tama ona ba aprovasaun final.

 Entretantu relasiona ho adia debate Orsamentu Jeral Estadu nee Arão hatete, laiha impaktu.

Nunee mos deputadu Bankada CNRT Patricino Fernandes hatete, CNRT iha deputadu 21, kada deputadu iha nia direitu rejimental, atu bele halo proposta, neebe atu halo no lahalo nee depende ba deputadu sira.

Nia dehan, proposta iha ka laiha, hein too debate mak media bele haree direta.

Enkuantu ba hau parte atu halo proposta kalae, hein deit iha sesaun debate mak haree, hau labele adianta buat mak seidauk iha, selae ema hanoin fali katak ita mehi mak ita kolaia,” hatete Patricino.

Deputadu nee afirma tan katak, prosesu debate sei naruk i haree ba dinamika neebe lao, maibe nee atu hadia dezenvolvimentu ba nasaun no povu iha rai ida nee.

Tanba tuir nia katak, mezmu antes nee CNRT deklara atu hatun OJE maibe too ba debate mak sei haree.

Maibe deputadu nee dehan, atu haree oinsa mak orsamentu nee razoavel duni, liga ba kapasidade ezekusaun governu nian, liga interese povu, ba funsionamentu makina estadu, tanba buat hotu hakarak atu diak ba povu no estadu. Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *