Hasae Unidade, Moris Foun Kria Desportu

Hasae Unidade, Moris Foun Kria Desportu

- in Desportu
6276
0
football

DILI–Komunidade Bairru Moris Foun A no B, Suku Comoro, Postu Administrativu Don Aleixo Dili,  kria eventu jogu  futsal no voliball entre juventude durante fulan rua, hodi harame  selebra loron Padroeira Bairru Nossa Senhora do Rosario de Fatima.

Eventu desportu neebe kria durante fulan rua, hahu abertura husi dia 10 de Maio, foin enseramentu liu husi misa agradesementu hodi komemora loron Pardoeira Bairru Nossa Senhora do Rosario de Fatima iha dia 8 de Jullu 2017.

Total partisipantes sira neebe hola parte iha kompetisaun nee hamutuk klubu 49, husi modalidade rua hanesan futsal no volleyball, mai husi komunidade Moris Foun A no B. Enkuantu jogu futsal kategoria idade 8-12 hamutuk klubu 9, idade 14-17 klubu 7, senior hamutuk klubu 21. Volleyball feto-mane hamutuk klubu 12.

Xisto Freitas nuudar Komisaun Organizadora hatete, objetivu husi eventu  nee atu  hanesan parte asaun atu kria lasu amizade entre juventude iha bairru laran.

Hau sente objektivu husi aktividade nee, atu hametin liu tan lasu amizade entre komunidade Bairru Moris Foun A no B. Tanba jogu nee ami hanaran jogu amizade katak, hasae espresa juventude sira nia talentu liu husi desportu,”katak  Xisto ba STL, Domingu (9/7/2017) iha Comoro.

Aktual Xefe Juventude Moris Foun A nee mos reforsa liu tan eventu nee inisiativu husi juventude bairru laran no realiza durante fulan rua maibe laiha suporta husi intitusaun governu ka seitor prividadu. Tanba jogu nee rasik atu komemora mos loron Padroeira Bairo Nossa Senhora do Rosario de Fatima.

Orsamentu neebe halao eventu nee liu husi orasamentu oituan neebe kolekta husi registrasaun kada klubu ho montante U$ 5.00 Dollar Americano. Nee duni, laiha suporta orsamentu husi estadu ka seitor privadu, tanba jogu nee mos selebra ba loron Padroeira Nosa Seinhora do Rosario de Fatima.

Xisto mos reforsa liu tan katak, rezultadu manan nain husi eventu desportu nee primeiru lugar kategoria futsal idade 8-12 husi klubu FC. Lotus, primeiru lugar husi idade 14-17 mak FC.PMC. Futsal senior ekipa husi FC.Malkamer, alende nee Volleyball Feto ekipa husi Angel no mane husi Oecuse A.

Premiu ba manan nain sira komisaun organizadora oferese Taza neebe kontribui husi Inan-Aman iha Bairru laran hanesan Maria Barreto, Mateus Evangelino.

Tuir xefe komisaun organizadora nee katak, liu husi jogu nee hanesan modelu ida, nunee tuir mai bele organiza diak liu tan no sai ezenplar ba juventude iha bairru laran.

Hau nia esperansa buat neebe ami halo ona sai modelu no ezemplar diak liu tan ba juventude nunee bele harii unidade neebe forte liu tan iha Bairru laran,” katak Xisto.

Komisaun organizadora mos iha medalla ba manan nain futsal kategoria tinan 8-12 oferese husi Amandio Sarmento, Helio Guterres no Ano Montenario neebe mak konkliu mos livru e kaderneta nuudar material ba estudu.

Tuir dadus neebe STL asesu husi komisaun organizadora, orsamentu neebe komisaun organizadora iha konsege aloka ba material eventu hanesan bola, aributu, rompi, rede baliza no tinta.

Jogus neebe remata ho antusiasmu masimu nee konsege taka ho misa agradesementu, partisipa husi komunidade bairru Moris Foun A no B hanesan parte eventu ikus hodi selebra loron Padroeira Bario Nossa senhora do Rosario de Fatima.**

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *