Hakotu Impase Politika, Babo: “Diak PR Lú Olo Entrga ba Segundu Mais Votadu Kaer Ukun”

Hakotu Impase Politika, Babo: “Diak PR Lú Olo Entrga ba Segundu Mais Votadu Kaer Ukun”

- in Nasional
633
0
babo

DILI – Atu hakotu impase politika neebe dadaun nee lao maka husi parte Partidu CNRT sujere ba Prezidente Republika atu fo ba partidu segundu mais votadu, atu atu hamutuk ho Aliansa Maioria hodi kaer ukun.

Hau hanoin Prezidente se rona mos husi partidu politiku hotu-hotu no halo konsulta ho  Kosellu ida nee direitu Prerogativu Prezidente Republika, depois de baseia ba konsiderasun hotu-hotu, mas husi CNRT ami sujere ba Prezidente Republika karik bele atu fo fiar mai segundu partidu mais votadu atu teste hamutuk ho Aliansa Maioria Parlamentar iha Parlamentu bele estabelese VIII governu neebe maka hanesan fo hatene ona,” dehan Prezidente Consellu  Diretiva Nasional (CDN) Dionisio Babo ba Jornalista sira, hafoin remata enkotru ho Prezidente Republika iha palasiu Prezidensial Bairru Pite, Tersa (23/1/2018).

Nia dehan oras nee CNRT kompleta ona rekezitus tolu neebe maka prontu atu viabiliza VIII governu. Rekezitus tolu neebe maka oras nee husi parte CNRT Prepara ba estabelesiementu VIII governu ka governu foun maka pepara formasaun governu, Programa Governu, no lei organika   VIII governu, inklui kriteriu seluk Orsamentu Jeral passa iha parlamentu.

Nia dehan ba kestasan nee rasik kona ba desizaun Prezidente Republika atu deside oinsa, ida nee kompetensia Prezidente Republika, atu entrega ba partidu segundu mais votadu ka ba eleisaun antisispa.

Iha biban hanesanSekretariu Jeral Paatidu CNRT Francisco Kalbuady Lay dehan konaba desisaun Prezidente Republika atu deside ba Eleisaun antisipa ka forma governu unidade nasional, nia laiha komentariu, aban Prezidente Republika mos sei halo reuniaun ho Konsellu Estadu hodi konsulta ba deizaun saida maka diak Xefe estadu atu foti.

Iha biban hanesan Deputadu CNRT Arao Noe hateten Prezidente Republika Preukupa situasaun neebe maka estadu enfreta durante fulan neen nia laran. Tamba situasaun nee rasik halo povu hotu sente no moris iha nivel inserteza nian laran. Natalino Costa

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *