Guntur : Remodelasaun Hakbiit Ezekusaun OJE 2020

Guntur : Remodelasaun Hakbiit Ezekusaun OJE 2020

- in Politics
270
0
Sabino_Soares

DILI– Relasiona rezolusaun Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) hasai ona atu halo remodelasaun ba VIII governu, ida nee bele hakbiit ezekusaun orsamentu ba tinan 2020.

Hatete Deputadu Bankada PLP Sabino Guntur ba STL Sesta foin lalais nee, bainhira partisipa iha serimonia graduasaun Institutu Ciensia Saude (ICS) iha salaun Canossa Has-Laran.

Kuandu orsamentu 2020 liu, tenke tama kedas ba  remodelasaun atu nunee bele hakbiit liu tan ezekusaun orsamentu 2020, atu nunee bele kobre iha area hotu,  katak nia.

Guntur afirma, laos nee deit maibe, koalia kona ba remodelasaun, tanba remodelasaun sai fukun bele hakotu impase politiku. Ida nee mak sai preokupasaun nudar ema politiku nudar deputadu liu-liu membru AMP neebe hamosu ona  rezolusaun katak atu halo remodelasaun, neebe remodelasaun nee fukun ba solusiona impase politiku.

Nia dehan, remodelasaun nee prosesu ida komprimisiu politiku halo ona, i ida nee hanesan komprimisiu politiku ba publiku. Nunee mos ba impase hanesan PM koalia katak halo uluk avaliasaun ba membru governu sira, depois mak hakat ba remodelasaun nee importante, tanba ida nee mak bele konsolida instituisaun estadu no hakbiit orsamentu 2020.

Nia haktuir, atu halo remodelasaun no debate OJE 2020 dala ida nee kbiit latoo, tanba haree ba proposta OJE 2020 nee governu lori mai ho pedidu urjensia. Nunee mos foin lalais governu nia metodu aprezentasaun nee hamosu irregularidade, tanba nee hatama fali ikus nee reproposta, nee signifika urjensia, neebe depois de debate mak bele halo remodelasaun.

Parte seluk, Deputadu Bankada Khunto atual Segundu Vice Parlamentu Nasional (PN) Luis Roberto katak, komferensia daruak AMP halo avaliasaun servisu ba estrutura governu, no iha neeba hotu-hotu hakarak atu halo remodela ba membru governu nunee bele servisu diak iha futuru, i atu bele ezekuta orsamentu hodi dezenvolve nasaun.

Nia hatuir, iha remodelasaun nee tanba haree membru governu sira agora iha failansu jestaun atu ezekuta OJE no mos atu hadia lina ministeriu neebe sira tutela ba. Ida nee laos sira husi parlamentu mesak mak sente, maibe media sira inklui publiku hotu sente, saida mak tinan ida resin membru governu sira halo ona, fizikamente seidauk lao.

Tuir  nia, labele haree ba ezekutasaun OJE, tanba ezekuta orsamentu nee bele halo saida deit atu bele uza orsamentu nee hotu, maibe hakarak haree fizikamente atu povu sira sente duni dezenvolvimentu iha baze. Guilhermina Franco / Lucia Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *