Governu Sei Deskuti Mosaun Sensura 31 Janeiru

Governu Sei Deskuti Mosaun Sensura 31 Janeiru

- in Nasional
429
0
Debate PM

DILI – Governu Konfirmadu sei halo diskusaun ba proposta mosaun sensura neebe maka iha fulan kotuk bankada opozisaun hatoo ba meja Parlamentu Nasional (PN) atu halo deskusaun.

Lia hirak nee hatoo husi Primeiru Ministru hatoo husi Primeiru Ministru Mari Alkatiri ba   jornalista, hafoin remata ekontru ho Prezidenete Republika Francisco Guterres Lú Olo iha Prezidensial Nicolau Lobato Bairu Pite, Kinta (11/1/2017).

Hau marka ona ba iha dia 31 Janeiru atu halo deskusaun mosaun sensura iha plenaria Prlamentu Nasional nee konfirmadu,” dehan Primeiru Ministru Mari Alkatiri.

Tuir nia katak konaba deskusaun Proposta mosaun Sensura nia parte marka ona ba loron 31 Janeiru, proposta mosaun sensura neebe maka foin dadaun husi bloku oposisaun ejije ba governu atu halo deskusaun iha plenaria Parlamentu Nasional.

Hatan kona ba iha objektivu husi apresentasaun mosaun sensaura neebe maka husi parte opozisaun apresenta atu hamonu governu, lider exekutiva nee hateten nia sei esplika hotu buat neebe relasiona ho mosaun sensura ba deputadu sira. Natalino Costa

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *