Governu Lori Dekretu Lei Konsellu Nasional Ba PR Lú Olo

Governu Lori Dekretu Lei Konsellu Nasional Ba PR Lú Olo

- in Nasional
454
0
POLITIKA E LEI

DILI- Primeiru Ministru Mari Bin Amude Alkatiri lori lei Konsellu Veteranus hodi aprezenta ba Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, neebe maka antes nee governu liu husi Konsellu  Ministru aprova ona hodi fo dignifikasaun no valorizasaun ba Veteranu sira.

Tuir Primeiru Ministru Mari Alkatiri katak, nia parte lori asuntu rua mai Prezidente Republika maka hanesan lei Konsellu Veteranus no asuntu seluk maka asuntu politika nasional.

Hau lori kestaun rua mai Prezudente Republika ida maka  dekretu lei Konsellu Nasional dos Veteranus neebe maka tenke aselera dadaun, tanba ita hotu hatene iha 3 Marsu  dias do veteranus  ita tenke organiza diak liu organiza diak liu veteranus sira fo kompensia ba sira rasik  se maka vetranus no se maka laos veteranus.  Tanba nee ami koalia hela dekretu lei neebe hau entrega hela ba Prezidente Republika atu haree,” dehan PM Mari ba jornalista sira hafoin remata enkontru ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, iha Palasiu Prezidensial Bairru Pite, Kinta (22/2/2018).

Alem ida nee Xefe governu nee mos relata kona ba asuntu poltika nasional neebe dadaun nee lao hela. Notisia kompleta lee iha jornal edisaun Sesta, (23/02/20118).  Natalino Costa

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *