Governu Labele Foti Direta Osan FP

Governu Labele Foti Direta Osan FP

- in Nasional
378
0
osan-pv

DILI–  Saldo iha iha kofre estadu hela deit 20 millaun, latoo selu salariu vensimentu, governu bele foti osan fundu petroliferu, maibe labele foti direitamente, tenke altera lei jestaun finanseira artigu 31 no lei fundu petroliferu artigu 7.

Tuir Prezidente Parlamentu Nasional, Arao Noe katak, informasaun katak orsamentu iha kofre estadu hela deit 20 millaun latoo para selu salariu, bens de servisu, tanba transferensia kada fulan 70 millaun.

Hau rona katak ita iha saldo ou osan iha kofre estadu por volta 20 milaun deit, signifika katak latoo para atu selu kustu ba salariu vensimentu, bens de servisu, transferensias neebe kada fulan-fulan presiza por volta 70 millaun para selu salariu bens de sevisu, transferensia, selu idozus no mos veterenus sira,” katak Arao ba jornalista Kuarta (11/07/2018) iha PN.

Oinsa atu rezolve nia dehan, nee kabe ba governu nia inisiativa atu uza maneira ida nee, alterasaun lei jestaun finanseira artigu 31 no lei fundu petroliferu artigu 7, fo dalan para governu  bele foti osan husi fundu petroliferu,

Nunee mos Xefe  Bankada CNRT, Duarte Nunes katak, dia 22 agora tama ona ba 30 dias, signifika  katak  prontu atu ba fali eleisaun antisipada. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kinta (12/07/2018). Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *