Governu Kontinua Forma Kuadro Profesional Saude

Governu Kontinua Forma Kuadro Profesional Saude

- in Metro
142
0
pouzada

DILI-Ministru Saude (MS) kontinua esforsu forma kuadro profesional saude iha area oi-oin, hodi responde   ba politika nasional setor saude 2011-2030, katak postu saude sira tenke iha mediku ida, parteira ida,  infermeiru ida no tekniku aliadu ida hodi fo atendimentu ba komunidade sira.

Diretora Nasional Rekursu Humanu iha Ministriu da Saude, Tomasia de Sousa hateten, iha mekanismu rua neebe governu halo hodi dezenvolve rekursu humanu ba setor saude nia.

Tinan- tinan, ita iha planu prepara ita nia ema ba setor saude nian hodi priense fasilidade saude sira no   halo jestaun ba rekursu neebe iha ona atu halo prestassaun servisu iha kuidadu saude primariu, sekundariu no tersiariu,” hateten Tomasia ba STL iha iha servisu fatin Kaikoli, Kuarta (10/10/2018).

Alende nee nia dehan, Mda Snisterio saude mos iha programa formasaun intensive hodi garantia kualidade prestasun servisu profesional saude sira nia iha baze.

Iha parte seluk, Diretor servisu saude munisipiu Ermera, Graciano da Cruz hateten, total profesioanal saude  neebe kolokadu iha Munisipiu Ermera hamutuk 128, kompostu husi mediku nai 56, parteira 32 no  enfermeiru 40. Noticia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kinta (10/10/2018).Jeniche da Costa.

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *