Governu Gasta OJE Bilaun 8, Dezenvolvimentu Ladun Lao

Governu Gasta OJE Bilaun 8, Dezenvolvimentu Ladun Lao

- in Nasional
746
0
osan

DILI- Durante nee Governu gasta ona Orsamentu Jeral Estadu kuaze Bilaun 8, maibe dezenvolvimentu iha rai laran ladun lao ho diak.

Deputadu bankada Fretilin Antoninho Bianco hateten, dezenvolvimentu halo seim orsamentu labele lao, nunee mos ema labele halo, maibe durante tinan 2006 too agora tuir dadus neebe iha $ 8 Bilaun novesentu oitenta tres miloens, nee lasura husi osan sira neebe parseiru dezenvolvimentu, hodi halo dezenvolvimentu, maibe dezenvolvimentu balu lao diak, balu lao ladiak.

Ho prinsipiu Governasaun neebe ke ita lao, inisiu to agora prinsipiu Governasaun sei sentralizasaun prontu faziadamente lao dadaun ho prinsipiu predeskonsentrasaun agora laiha ona, maibe prinsipiu deskonsentrasaun lao dadaun, neebe to iha prinsipiu nee desentralizasaun lao ona, entaun dezenvolvimentu bele lao,” dehan deputadu Antoninho, iha diskusaun OJE 2017, parte jeneralidade, iha PN, Dili, Sesta (25/11/2016).

Reprezentante povu nee haktuir tan katak, Bazea ho esperensia no orsamentu neebe ke iha, liga ba prinsipiu neebe Governu trasa dehan fortalisimentu intituisaun. Nia dehan, hein katak ho orsamentu neebe ke iha nee bele halo istituisaun sira nee forte iha jestaun aprofiZinamentu, rekursu humanus atu bele halao servisu neebe ho diak.

Iha fatin hanesan membru PN husi bankada PD Virgilio Hornai hateten Iha politika dezenvolvimentu neebe lao liga ho politika dezenvolvimentu nasional, neebe planeia iha planu estratejiku dezenvolvimentu nasional tenke kria politika ba dezenvolvimentu ba rekursu humanus. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (26/11/2016). Carme Ximenes/ Natalino da Costa

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *