Governu Foun Trata Povu ho Diak

Governu Foun Trata Povu ho Diak

- in Politics
681
0
KOligasaun

DILI – Povu maka xave ba dezemvolvimentu maibe realidade hatudu iha Timor-Leste estadu uza forsa hodi hanehan nia povu liu husi aktus eviksaun la ho dignu no tratamentu neebe mak saudavel. Tanba nee, husi ba setimu governu presija trata povu ho diak.

Tuir Direktur HAK Manuel Monteiro Katak xave ba desemvolvimentu maka povu, estadu tenke   iha obrigasaun hodi dignifika nia povu, no trata nia povu ho diak, maibe oin loron iha Timor-Leste rasik la tuir dutrina ida nee. Tanba hare ba estadu Timor-Leste dala barak uza forsa hodi hanehan fali nia povu sira.

Ita hare ba trata estadu ba povu TL rasik ladun ekilibriu, dala barak povu kiik neebe maka okupa hela fatin ida, bainhira estadu halo desizaun hodi hasai komunidade sira   husi fatin ida sempre hamosu problema entre estadu ho okupante sira,” tenik Manuel Monteiro ba STL iha nia fatin Farol Tersa, (12/9/2017).

Kuandu okupante hirak nee maka la kumpri desizaun estadu, ikus mai estadu tenke uza forsa hodi hasai obrigatoriu povu husi fatin refere, ida nee kerdizer estadu komesa trata nia povu la ho dignu no mos estadu komesa uza forsa hodi hanehan nia povu neebe mak kiik no kiak.

Nia dehan tuir lolos estadu labele trata povu ho maneira ida uza forsa hodi hasai povu husi fatin ida, tuir lolos nee estadu tenke trata nia sidadaun ho digno labele hare ba sidadaun balun neebe maka moris luxu deit maibe mos tenke hare mos ba iha povu kiik no kbiit laek.

Husi povu maka nasaun existe maibe kuandu la iha povu ita mos labele bolu nasaun, klaramente estadu iha obrigasaun atu regula nia povu maibe labele uza forsa hodi hanehan povu kiik no kbiit laek sira ida nee buat idak neebe kria fali injustisa social iha TL,” tenik Maunel.

Nia hatutan liu tan katak kuandu iha desizaun estadu tenke iha mos ekilibriu, liu liu ba iha prosesu eviksaun neebe maka estadu dala barak halo no sempre hamosu problema estadu ho komunidade. Tanba komunidade dala barak kestiona tan ba desizaun estadu nee ladun iha ekilibriu no nakonu ho desizaun neebe ho forsa atu hadok an husi buat hirak nee estadu tenke halo desizaun neebe maka labele desemtendimentu kerdizer estadu labele hare ba ema ida neebe maibe tenke trata hotu hotu hanesan.

“Hau hanoin estadu labele foti desizaun liu liu ba asuntu eviksaun nian neebe maka halo povu barak ladun satisfas ho desizaun estadu nia neebe sempre uza forsa hodi haruka okuponte balu sai la ho dignu, ita nia estadu tenke trata nia povu hanesan buat folin ida iha sira nia matan rasik”, tenik Manuel.

Nunee mos tuir diretor ezekutiva JSMP Luis Sampaio katak estadu liu husi governu foun tenke dignifika povu tanba husi povu maka estadu iha, se la iha povu entaun la iha mos estadu nee duni estadu tenke trata povu ho diak, labele uza forsa ho hanehan fali povu kiik no kibiit laek sira.

Ita nia povu balu ladun satisfaz ho desizaun estadu nia neebe maka sempre hamosu problema bainhira kona asuntu eviksaun nia, eviksaun kuandu estadu halo sempre hamosu desentendimentu entre povu ho estadu atu halakon estadu nia tratamentu ba povu tenke iha equilibriu”, tenik Jose Luis.

Nia dehan estadu tenke fo tratamentu ba nia povu hodiak hodi nunee labele hamosu tan desentendimentu entre povu ho estadu bainhira estadu hola desizaun ba asuntus relasiona ho povu nia moris povu nia estadu hatudu nia parsialidade no neutralidade ba povu hodi povu bele tane as nafatin estadu TL iha futuru, dehan Jose Luis Oliveira.

Entretantu eis deputadu Parlamentu Nasional, Eladio Faculto hateten katak estadu tenke trata nia sidadaun ho dignu labele uza forsa hodi hanehan fali povu, maibe oinsa maka bele dignifika ita nia povu, halo tratamentu ba povu ho dignu labele kria fali insatisfasaun iha povu nia leet, estadu tenke trata povu TL hanesan sidadaun laos hanesan buat seluk ida neebe maka la tuir ita nia hare no ita nia hakarak. Natalino Costa 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *