Governu Adia Debate OJE 2019 Ba 8 Novembru

Governu Adia Debate OJE 2019 Ba 8 Novembru

- in Politics
329
0
POLITIKA e LEI

DILI- Tuir lei 15 Outubru Orsamentu Jeral Estadu 2019 tenke submete ona ba iha Parlamentu Nasional, maibe governu adia ba Oitu Novembru 2018.

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hateten, Enkontru ho Prezidente da Republika hodi informa ba Xefi estadu katak, normalmente tuir lei kinzi Otubru OJE tenke tama ona PN, maibe governu husu ekstensaun ba 8 Nuvembru mak Governu submete OJE ba PN.

Iha fulan Otubru nia laran ami aprezenta programa, ami aprezenta Orsamentu Duodesimu, OJE 2018 depois 2019, tanba normalmenta OJE 2018 nee aprezenta iha 2017, maibe komu ita nia situasaun entaun Governu tenke halo kalendariu hodi halo ekstensaun ba dia 8 Novembru 2018,” dehan dehan PM TMR ba jornalista sira hafoin remata enkontru ho PR Francisco Guterres Lu Olo, iha Palasiu PR Nicolau Lobato, Dili, Kinta ( 11/10/2018).

Xefi Governu hateten, Komite Revizaun nee katak proposta tama Ministeiru Finansas tetu lai, purexemplu Ministeiru ida sinku Miloens maibe Ministeiru nee hakarak aumenta tan ninia orsamentu entaun tenke ba iha Komite Revizaun orsamentu ida nee mak sei hare, hakarak aumenta tan mais ba saida nian depois iha osan ka lae.

Portantu responde konaba iha fulan kotuk governu deklara katak montante orsamentu 2019 1.3 Biloins, serake montante nee sei mantein ka redus, Xefi Governu hateten, purenkuantu ida nee sei tetu, mais iha mudansa governu sei esplika tanba saida mak aumenta, I aumenta mos iha area ida neebe.

Iha parte ketak, Koalia ho Prezidente da Republika konaba halo nusa mak Prezidente da Republika, bele fo apoiu ba TR nian iha prosimu orsamentu 2019.

Entretantu Ministru Defesa Filomeno Paixao hateten, Ohin mai hasoru Prezidente da Republika hodi relata konaba servisu iha F-FDTLno PNTL, asuntu espesifiku liu liu konaba elaborasaun orsamentu 2019 ba F-FDTL – PNTL.Portantu Forsa Armadas nian atensaun especial liu ba iha seguransa mar de Timor, dehan Ministru Filomeno. Notisia Kompletu Lee Iha Jornal STL Iha Edisaun Sesta (12/10/2018). Carme Ximenes

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *