Fretilin Sosializa Programa VII Governu Hetan Rejeisaun

Fretilin Sosializa Programa VII Governu Hetan Rejeisaun

- in Nasional
422
0
rotunda

DILI– Partidu istoriku Fretilin sei nafatin sosializa programa VII governu neebe hetan rejeisaun husi opozisaun ou AMP bainhira hodi mai aprezenta iha Parlamentu Nasional (PN).

Tuir Militante Partidu Fretilin, hanesan mos Eis Embaixador RDTL ba Thailandia,, Francisco Maukura hatete, programa VII governu nee diak ba povu, bainhira sira lori programa ba sosializa kundu povu rejeita entaun lae, maibe povu larejeita, signifika katak, povu fo fiar nafatin  ba Fretilin. I Fretilin sei lidera nafatin governu foun mai VIII governu.

Agora dadaun ami preokopa atu bele sosializa didiak programa VII governu neebe hetan rejeisaun iha PN husi AMP, tanba nee atu sosializa ba povu katak programa nee diak ba povu, atu halo dezenvolvimentu,” katak Maukura ba STL iha STL Surik-Mas, Kinta, (01/03/2018).

Nia dehan, programa VII gover nian nee diak, tanba programa nee atu hadia infraestrutura baziku, edukasaun, saude, no seluk tan neebe tau objetivu atu servi povu.

Iha parte seluk Xefe Bankada Fretilin, Francisco Branco hatete, programa Fretilin sei lori ba faan ba povu tomak mak VII governu nian neebe aprezenta iha PN, tanba nee  sira  sei  lalori osan no figura atu faan ba povu, maibe lori programa, atu nunee povu bele fo avaliasaun ida neebe mak diak hodi halo  dezenvolvemnutu nasional. Notisia kompletu lee iha jornal edisaun Sabado, (03/03/2018). Guilhermina Franco

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *