Fretilin Sei Halo Mudansa Lista Naran Ba PN

Fretilin Sei Halo Mudansa Lista Naran Ba PN

- in Nasional
798
0
Debate PM

DILI-Tribunal Rekursu fo ona tempu iha loron 21 de Marsu partidu politik atu ba aprezenta lista naran ba Parlamentu Nasional, tanba nee posibilidade partidu Fretilin sei halo mudansa oituan konaba lista naran hirak nee. 

Adjunta Sekertaria Jeral Partidu Fretilin, Cipriana Pereira hateten, Fretilin preparadu ona ba iha eleisaun antisipada, klaru iha mekanismu ida atu haree ba iha lista naran sira neebe maka atu ba tur iha Parlamentu Nasional, posibilidade iha muda oituan konaba lista naran hirak nee.

Hakarak atu hateten deit iha mudansa oituan ba lista naran hirak nee, mekanismu iha para ami prepara buat sira hodi bele haree, neebe laiha problema konaba lista naran ba PN,” dehan Adjunta partidu Fretilin Cipriana ba STL, iha CCF, Dili, Sesta, (09/03/2018).

Nia dehan, konaba programa Fretilin sei lori nafatin programa VII Governu Konstitusional nian ba hatoo ba povu iha tempu kampania, atu nunee povu bele entende, tanba programa governu nian debate ona iha Parlamentu nasional AMP sira rezeita.

Iha parte ketak Xefi bankada Fretilin, Deputadu Francisco Branco hateten, Konaba lista naran partidu sei elebora hela, iha tempu determinadu sei aprezenta, tanba iha konferensia Fretilin nian foin lalais ba nee iha Maliana, Sekjer Fretilin dehan sei iha alterasaun ba lista naran hirak nee, maibe oituan liu. Notisia kompletu lee iha jornal edisaun Sabadu, (10/03/2018). Carme Ximenes/Maria Lay

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *