FRETILIN Mantein Vota Kontra Lei FM

FRETILIN Mantein Vota Kontra Lei FM

- in Nasional
121
0
Aniceto Guterres

DILI- Votasaun final global ba pakote lei tratadu fronteira maritima(FM), Banka Opzisaun Fretilin mantei ninia pozisaun hodi vota kontra, ho razaun, tanba alterasaun lei nee la tuir prosesu dialogu, ka deskausaun neebe klean ho parte relevante sira hotu, tanba nee Fretilin mantein pozisaun hodi vota kontra.

Liu husi Deklarasaun Politik Prezidente Bankada Fretilun Aniceto Guterres hateten, Parlamentu Nasional la sai ona fatin ba reprezentante povu, mai buka konsensu atu hetan solusaun ba Nasaun nia problema, maibe fatin neebe maioria buka impoen deit, atu obriga malu no atu trata asuntu sira Estadu nian ho lufu lafu. Tan nee Loron ikus diskusaun no aprovasaun Lei estruturanti liga ho Tratadu Fronteira Maritima neebe mai ho urzente.

“Hau hanoin atu ajuda ita tur hamutuk, koalia ba malu, Bankada FRETILIN levanta kestoins importante balu relasiona ho pakote lei sira neebe VIII Governu lori mai Parlamentu Nasionál atu aprova hodi ratifika Tratadu Fronteira Maritima entre TL ho Australia.Kestoins sira neebe Bankada FRETILIN koloka too ohin loron la hetan resposta neebe klaru,”deha Prezidente Bankada Fretilin Aniceto Guterre iha votasaun final global ba pakote lei tratadu fronteira maritima iha PN Tersa (23/07/3019). Madalena Horta

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *