FRETILIN Konsidera Opozisaun Hatama Karta Ba PR Tarde

FRETILIN Konsidera Opozisaun Hatama Karta Ba PR Tarde

- in Nasional
738
0
branco

DILI – Bankada FRETILIN iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) konsideira petisaun neebe maka aprezenta husi bankada oposizaun iha PN ba Prezidente Republika nee tarde, tanba prosesu liu ona.

Prezidente Bankada FRETILIN deputadu Francisco Miranda Branco konsideira petisaun neebe maka aprezenta husi bankada oposizaun, CNRT, PLP no Khunto iha Parlamentu Nasional ba Prezidente Republika Francisco Guterres LuOlo nee tarde ona, tanba prosesu nee liu tiha ona.

Portantu Prosesu neebe lao hanesan ema hotu hatene, molok Prezidente Republika indizita Primeiru Ministru, Prezidente da Republika mos husu partidu sira seluk (CNRT, PLP no Khunto nia hanoin) iha momentu neeba laiha ida maka aprezenta alternative,” dehan deputadu Branco, ba jornalista sira iha PN, Dili, Segunda (09/10/2017).

Tanba nee deputadu Branco hateten, Se VII Governu nee monu, sei dala uniku maka eleisaun antisipada. Maibe FRETILIN konfia nafatin Governu sei lamonu tanba, politika laos koalia konaba numeru, politika koalia konaba interese Estadu nian, interese superior maka dezenvolvimentu ba povu.

Iha fatin hanesan banhira jornalsita STL halo konfirmasaun konaba petisaun neebe maka bankada oposizaun CNRT, PLP no Khunto hato ba iha Prezidente Republika ba Xefi bankada CNRT deputadu Arao Noe, hateten asuntu nee nia lakohi fo komentariu. Carme Ximenes

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *