Fretilin Hakarak Eleisaun Antsipada, Lakoi Governu Unidade Nasional

Fretilin Hakarak Eleisaun Antsipada, Lakoi Governu Unidade Nasional

- in Nasional
723
0
Alkati

DILI – Bainhira partidu Fretilin halo konsulta ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, iha Palasiu Prezidente, Bairo-Pite, partidu istoriku nee mantein opsaun eleisaun antisipada, no lakoi governu unidade nasional.

Hafoin remata enkontru ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, Sekretariu Jeral partidu Fretilin atual Primeiru Ministru Mari Alkatiri dehan, Prezidente Republika hakarak rona opiniaun ema idak-idak, no ema hotu hatene katak se maka soberanu atu foti desijaun.

Prezidente Republika hakarak rona opiniaun idak-idak ninian, opiniaun rona ke klaru hau lapresiza koalia imi hotu hatene ona, hau nia opiniaun maka ida neebe, ita hotu hatene ona katak se maka soberanu atu foti desijaun ikus hau lakoi koalia, maibe ba Prezidente Republika desijaun atu nia dehan se maka atu ukun nee povu, Prezidente tuir konstituisaun bele loke dalan, maibe labele hein tenke fo fila ba povu, dalan maka ida nee eleisaun antisipada,” dehan Sekjer partidu Fretilin Mari ba jornalista sira, iha Palasiu Prezidente Republika, Bairo-Pite,Dili, Tersa (23/01/2018).

Nia dehan, konstituisaun fo dalan ba Prezidente atu halo buat ida, rua ka tolu, maibe Fretilin laaseita ho Governu Unidade Nasional i laiha tan opsaun seluk, tanba too agora povu garantia hela estabilidade.

Sekjer partidu Fretilin Mari hateten, Nia laba koalia ho Prezidente para husu atu foti desijaun ida nee ou neeba, maibe nia ba iha neeba atu hateten konaba posizaun Fretilin nian.

Iha fatin hanesan Sekertariu Jeral partidu CNRT Francisco Kalbuadi Lay hateten, komponente hotu hotu iha laran, hein deit aban, depois de reniaun Konsellu Estadu, Prezidente iha direitu pregrogrativu, ema hotu tenke kumpri. Carme Ximenes/Natalino Costa

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *