FRETELIN-PLP Asina Nota Intendimentu Hakotu Impase

FRETELIN-PLP Asina Nota Intendimentu Hakotu Impase

- in Nasional, Notisias Online, Politics
415
0
20200321_171716-1-1

Editor : Crisogono Magalhães

DILI-Hafoin remata enkontru FRETELIN no PLP desidi asina plataforma Intendimentu hodi hakotu Impase Politika.

Ba jornalista Sekjer FRETELIN dehan ho asina plataforma nee partidu rua nia objetivu laos atu halo aliansa foun maibe liu husi asina plataforma nee oinsa bele loke aan hodi halibur ema hotu nunee bele hakotu impase nee.

Jeneral Taur Matan Ruak ho Hau rasik ami sei asina deklarasaun ida laos para halo aliansa foun ida, atu defini para forma intendementu ida, atu loke aan ba halibur ema hotu-hotu iha rai ida nee,atu luta kontra Corona Virus i atu hamutuk ba naok impase politika ida nee, dehan Sekretariu Jeral Partidu FRETELIN Mari Alkatiri ba Jornalista sira iha salaun Hotel Timor, Kolmera, Dili (21/03/2020).

Nia dehan FRETELIN prontu suporta guvernasaun ida nee no la iha hanoin hodi lidera fali guvernu ida nee.

Hau ladehan FRETELIN mak atu lidera guvernu, hau dehan FRETELIN sei apoiu nafatin Taur Matan Ruak iha VIII Guverno, dehan Mari

Nia Haktuir FRETELIN nia estratejia mak atu servisu nafatin para manan iha elisaun 2023.

Iha fatin hanesan Prezidenti Partidu PLP Taur Matan Ruak, hatete, PLP prontu servisu hamutuk ho FRETELIN hodi loke dalan no loke oportunidade hodi buka solusaun.

Solusaun neebe deit mak Prezidenti da Republika desidi PLP prontu para fo nia kontribuisaun, hatete Taur Matan Ruak

Observasaun neebe STL asesu iha terenu Iha asina Plataforma nee hetan partisipasaun neebe masimu husi lideransa Partidu PLP,FRETELIN no iha asina nota nee mos hetan partisipasaun husi Partidu KHUNTO neebe mai asisti mos Asina Nota Intendementu nee.

Reportajen Crisogono Magalhães

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *