Formasaun Portugues Aumenta Kapasidade Professores

Formasaun Portugues Aumenta Kapasidade Professores

- in Edukasaun
124
0
iniverdadue

DILI-Formasaun lian portugues, neebe makdurante nee, implementa iha terenu, hodi bele aumenta kapasidade professor ida-idak nian.

Tuir Koordenadora Pre escolar Moris Foun, Domingas da Cunha, hatete, eskola hotu-hotu bazeia ba kurrikulum husi edukasaun, tanba nee tantu eskola publiku no privadu, bazeia ba kurrikulum neebe mai husi MEJD. Professorhotu-hotu simu formasaun kuaze hanesan deit, konaba formasaun professor iha lian portugues nee iha mudansa uituan, tanba formasaun nee, hanesan atu bele hasae diak liu tan kualidade professor ida-idak nian.

Tinan hirak liu ba, bainhira estudante sira feriadu, entaun ami professor sira hahu fali formasaun, tanba liu husi formasaun hirak nee atu bele aumenta kapasidade ou koinesementu professor ida-idak nian, atu nunee bele hanorin diak liu tan ita nian estudante sira, maibe hau hanoin, ba oin formasaun iha nafatin, maibe agora dadaun ita bele haree mos orsamentu,”dehan  Domingas ba STL iha nia knar fatin Hudi Laran  Dili  Segunda    (04/02/2019).

Iha parte seluk, Direitor Nove da Paz, Pedro Menezes, dehan, tuir programa nasional, Miniteriu Edukasaun Nasional, sei kontinua fo formasaun lian portugues ba professor sira. Tanba programa ida nee, sei kontinua ba oin nafatin, hodi bele eleba nafatin kualidade  professor sira niani  iha lian refere. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta (08/02/2019). Jacinta  Sequeira

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *