Feto Sai Pilar Importante

Feto Sai Pilar Importante

- in Metro
1793
0
klase-paralelo

DILI – Laos mane deit mak bele dezenvolve rai ida nee, maibe hamutuk ho feto bele lori nasaun ba oin.

Tuir Reprezentante Feto Carlota da Silva Ximenes katak, dezenvolvimentu rai nee atu lao ba oin, feto mos hola parte, tanba sira sai hanesan pilar importante ba dezenvolvimentu.

Ita labele dehan dezenvolvimentu ba rai nee, lao ba oin tanba ho mane sira. Nee lalaos dezenvolvimentu nee, lao ba oin tanba ita feto mos hola parte hotu iha neeba. Iha ema balu, dehan feto la importante atu servisu, maibe sira tenke hatene feto mos hanesan pilar, no osan mean,” hateten Carlota ba STL via telefone Sesta, (17/07/2017).

Nia dehan feto barak halo ona servisu iha instituisaun, bele dehan sira mos dedika sira nia an, atu servisu no dezenvolve rai ida nee. Nunee feto nia servisu laos agora deit, maibe uluk feto mos luta iha tempu rezistensia. Hatudu ona luta ba ukun an, feto mos envolve. Tenke tane dignidade feto sira nian.

Iha fatin seluk Amelia Eustakia Pires hateten, feto agora avansa ona ba oin, tanba feto envolve hotu iha atividade neebe iha. Terezinha De Deus

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *