EUA Ho PN Sei Fo Importansia Ba LAK

EUA Ho PN Sei Fo Importansia Ba LAK

- in Politics
152
0
PN-TL

DILI– Embaxador Estadus Unidus Amerika (EUA), halo enkontru ho membru komisaun A, oinsa  fo tau importansia ba projetu Lei Anti Korupsaun (LAK).

Hau hanoin importante tebes atu komisaun nee bele servisu hamutuk fo hanoin neebe diak hodi dezenvolve diak liu tan projetu lei ida nee atu nunee aban bain rua lei nee bele sai  diak no kompletu,  hodi implementa iha nasaun ida nee, tanba nee liu husi embaxada estadus unidus liu hui koperasaun entre Governu Estadus Unidus no governu TL liu husi PN ba area judisiar TL,”dehan Prezidente Komisaun A Carmalita Moniz ba jornalista Kinta (07/02/2019) iha Parlamentu Nasional, bain hira remata enkontru ho Embaxador Amerika.

Nia moa firma liu tan katak, lei anti korupsaun nee iha ona prosesu nia laran, tanba nee atu hare ba lei nee tenke hare uluk projetu neebe hatun mai, no analiza maibe agora komisaun komesa hare dadauk ona atu oinsa atu deside audensia publiku ba bain hira, tanba presiza testu subtituitivu id aka ou atu lori deit projetu da lei neebe komisaun simu ba. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta (08/02/2019). Madalena Horta

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *