Estudante ESNL Feto La Gravida

Estudante ESNL Feto La Gravida

- in Edukasaun
324
0
kondisaun-eskola

DILI-Estudantes Feto husi Escola Sekundaria Nicolau Lobatu (ESNL) hetan apresiasaun husi profesores tanba la iha ida neebe mak gravida antes atu tama ba ezame nasional.

Tuir Adjuntu Vice Diretor Eskola Nicolau Lobatu Sabino Ernesto, privelejiu ba eskola ida nee tanba diferensa tebes ho escola sira seluk. Ho razaun iha tinan ida nee laiha estudante feto neebe maka gravida antes tama exame nasional.

Iha tinan nee laiha estudante feto neebe maka gravida antes tama exame nasional,”informa Sabino STL iha nia knar fatin escola Nicolau Lobatu, Kuarta (11/10/2017)

Nia hatutan, kona ba preparasaun ba exame nasional neebe maka monu iha loron rua nulu resin tolu(23) husi parte buat hot-hotu preparadu ona no hein deit ba ezame nasional.

Sabino mos mensiona numeru finalista ba preparasaun exame nasional hamutuk atus rua neen nulu resin haat (264) maka hatama ona sira nia documentus ba ona iha iha Ministeriu Edukasaun.

Iha fatin hanesan Xefi Komisaun Organizadora Delfonso Goncalves saliente preparasaun ba ezame nasional hanesan kartaun estudante no kartaun vizilante ba professores sira no pontus exame ba estudante sira prepara hotu ona.

Estudantes neebe maka preparasaun ba exame nasional laiha estudante feto ida maka gravida iha escola antes tama ba exame nasional,’’ salienta Delfonso

Nia hatutan estudante neebe maka prepara ona ba exame nasional lor-loron mai eskola hodi prepara no reviu material balun diak liu tan molok ba iha ezame nasional.

Nunee mos estudante finalist Marsal Cardoso hateten nuudar estudante prepara hotu ona hein deit loron neebe maka determina atu tuir exame nasional.

Hau nudar finalista sente kontente no prepara ona material neebe maka durante simu iha escola tanba besik deit ona atu hakat ba universidade’’hateten Marsal

Nia hatutan tenki badinas nafatin estuda tanba hanoin ba futuru aban bairua, tan nee tenki prepara an antes tama ba exame nasional.Estajiadu 1,2,3.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *