Estrada Covalima Hanesan Mota Kuak

Estrada Covalima Hanesan Mota Kuak

- in Distritu
402
0
Estrada

DILI-Oras nee dadaun, kondisaun estrada iha Munisipiu Covalima, haree hanesan mota kuak. Dalan kuak tun sae, defikulta transporte ba mai. Kondisaun dalan iha Suai  Vilha haree hanesan nee, piorliu kondisaun dalan husi Suai Vilha ba kapital postu administrativu, suku no aldea. Kondisaun dalan grave tebes, hateten deputadu Francisco Andrade iha plenariu PN, Dili, Tersa (14/3/2017).

Kondisaun dalan aat liu, bele haree ligasaun dalan husi Suai Vilha ba Postu Administrativa Fatumea, Faululik, Fohoren no postu administrativa sira seluk iha neba. Iha Suai Vilha deit kondisaun estrada kuak tun sae. Haree hanesan lolos mota kuak.

Tinan hira nia laran, komunidade Covalima hakilar bebeik ba governu maibe governu lafo importansia. MOP-TK rona tiha, finsih larona, haree tiha finsih la haree. Tamba nee, deputadu Fransisco Andrade husu MOP-TK presiza tau iha planu orsamentu estadu para hadia netik estrada sira iha Covalima.

Problema hanesan hatoo husi membru Bankada Fretilin, Antonio dos Santos alias 55. Nia hatoo preokupasaun konaba kondisaun dalan husi Gleno ba Suku Raiheu, neebe agora kotu total. Kareta no motorizada labele liu ba mai, nunemos estrada Gleno liga ba Hatolia Zona B, kondisaun dalan agora nee grave liu. Nunee mos estrada husi Gleno liga ba Postu Administrativa Letefoho, no Atsabe.

Kondisaun dalan hanesan nee, nia dehan, bele defikulta prosesu eleisaun prezidensial iha dia 20 de Marcu 2017. Nia husu ba MOP-TK presiza mobeliza ekipamentus ruma ba iha neba, hodi hadia provizoriu estrada sira iha neba. Nunee eleisaun prezidensial no parlamentar bele lao ho diak.

Deputadu Manuel Gaspar Soares da Silva mos koalia konaba kondisaun estrada Viqueque. “Ami nia mandatu besik hotu ona, maibe too agora estrada lahadia. Agora estrada husi Viqueque liga ba Uatulari, Uatukarbau kondisaun aat liu. nunemos fior aat liu husi Viqueque liga ba Lakluta aat grave, hanesan mota kuak”. Augusto da Costa

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *