Estadu Lao Ho Orsamentu Duodesimu

Estadu Lao Ho Orsamentu Duodesimu

- in Politics
81
0
image002

 Editor: Godinho Barros

DILI —  Orsamentu Jeral Estadu 2020, bele sumba iha Parlamentu Nasional, makina Estadu sei kontinua lao. tanba VIII governu prepara ona orsamentu duodesimu hodi sustenta estadu too orsamentu foun aprova.

Tuir Vise Bankada Fretilin Deputadu Francisco Branco estadu Timor lao hanesan nee mai sai husi desizaun ida rejeita orsamentu,  tanba makina estadu tenke  lao ho duodesimu.

Situasaun nee responsabilidade tenke ba partidu CNRT, CNRT mak reponsabiliza situasaun ida nee, dehan Branco ba Jornalista iha PN, Dili  Tersa (21/01/2020).

Nia hatutan duodesimu sei la dezenvolve ria doben Timor servisu saude, edukasaun, agrikultura, bee mos. Saneamentu, sei larezolve, povu nian moris. Povu tenke hatene se mak responsabiliza situasaun ida nee, tanba CNRT maka vota kontra OJE 2020.

Nia hatutan, hare fali ba kotuk iha 2017, iha setimu governu apezentasaun  programa CNRT rejeita OJE, ninia konsekuensia lori estadu ba moris ho duodesimu, ida nee mos responsabilidade CNRT nian, tanba nee povu tenke hatene, se mak responsabiliza situasaun ida nee.

OJE 2020 la pasa, obriga estadu atu moris deit ho duodesimu, tenik Branco.

Nia relata duodesimu nee iha esperensia ona 2017 ba kotuk mai agora  sei nafatin realiza ba vida ekonomia. Setor  privadu seidauk pereparadu, seidauk kapasitadu atu moris ho  dezenvolve  ekonomia laiha, tanba nee suporta husi OJE.

CNRT maka rejeita, no vota kontra, sira nia orsamentu rasik, hanesan mos tinan kotuk liu ba sira maka lidera oposizasaun, entaun iha neeba lakohi halo apresiasaun programa VII govenru nian, hodi nunee halo VII govenru monu, konsekonsia lori nasaun ba  moris ho duadesimu, esplika Branco.

Iha fatin hanesan,  Deputadu bankada PD, Mariano Assanami husi Bankada PD husu jestaun governante tenke lao diak, politika OJE  nee mai iha  Parlamentu Nasional la pasa, maibe makina estadu kontinua lao ho duodesimu.

Nia hatutan  PD ho  Fretilin uluk kaer ukun, tenke foti risku ida neebe mak  tenke iha osan para estadu  bele lao, tanba nee  estadu labele paradu, tanba  diferensa ideas. “Tanba nee mak ita tenke iha ideias foun, maibe duodesimu nee tenke lao ona, ema labele kekurangan gazi, ema labele dehan osan laiha, tanba sei hein  diskusaun iha PN seidauk hotu,”  esplika Assanami. Jeniche da Costa.

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *