Espoza PR Partisipa Eventu Festival Demokrasia

Espoza PR Partisipa Eventu Festival Demokrasia

- in Nasional
215
0
Cidalia Espoza

DILI-Alumne Parlamentu Foin Sae (APFTL), husu ba espoza Prezidente Republika Cidalia Mouzinho Guterres Lopes, hodi partisipa eventu ida hanaran festival demokrasia neebe sei realiza iha dia 27 agora.

Objetivu enkontru nee ami atu husu Espoza Prezidente Republika ninia desponibilidade ba halo abertura eventu ida ami hanaran Festival Demokrásia neebe sei rezliza iha dia 27 agora, eventu ida nee ami hakarak husu Espoza Prezidente Republika ninia disponibilidade hodi partisipa, tanba nee maka ami mai halo audensia enkontru hodi esplika lalaok eventu nee ba Espoza Prezidente Republika oinsa ita atu halibur joven hotu-hotu iha eventu ida nee hodi promove sira nia talentu no kreatividade sira liu-liu iha ámbitu eleisaun antesipda ida nee,” dehan Prezidente APFTL Jaulino Gomes da Silva ba jornalista sira hafoin remata enkontru ho APFTL iha Palasiu Prezidensial Nicolau Lobato BairuPite, Dili, Kuarta, (25/04/2018).

Tanba nee maka Alume Parlamentu Foin Sae Timor Leste organiza eventu ida hodi halibur joven hotu-hotu ninia inisiatividade, kreatividade no hanoin sira neebe kreativu hodi ba aprezenta no hatudu iha eventu ida neebe sei realiza iha dia 27 Abril 2018.

Hatan ba pedidu nee Espoza Prezidente Republika Cidalia Mouzinho Guterres Lopes hateten, objetivu husi enkontru ida nee maka APFTL lori hela konvite mai atu partisipa eventu neebe sira sei realiza ba dia 27 agora. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta (27/04/2018). Madalena Horta

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *