Esperansa Akontese Remodelasaun

Esperansa Akontese Remodelasaun

- in Politics
83
0
image002 (1)

DILI– Ema hotu ejize halo remodelasaun ba membru governu da-8, maibe  Primeiru Ministru Taur Matan Ruak mak iha poder atu deside asuntu ida nee.

Deklarasaun nee hatoo husi Xefe bankada CNRT Duarte Nunes, ba jornalista sira, iha PN, Dili,Sesta (20/12/2019).

Kestaun nee hotu-hotu ejize, PLP mos ejize, ita espera katak governu bele konsidera hodi akontese remodelasaun, maibe Primeiru Ministru mak tetu remodelasaun nee, agora Primeiru Ministru rasik nia partidu mos ezije, Ita hein saida mak akontese, hatete Xefe bankada CNRT nee.

Nunee mos Deputadu PLP, Francisco de Vasconcelos hatete, atu halo remodelasaun nee kompetensia konsellu direta Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) nian ho Primeiru-Ministru.

Nia dehan, bankada PLP laiha objesaun ba kualker remodelasaun, maibe atu halo remodelasaun tenke halo avaliasaun. I avaliasaun nee ida mai husi partidu, ida seluk mai hosi Primeiru Ministru hanesan Xefe Governu.

Tanba tuir deputadu nee katak, Xefe Governu mak avalia membru governu sira no diskute, ho lideransa partidu hafoin halo remodelasaun.

Remodelasaun nee oinsa se mak bele hasai, se mak bele tama, lista pendente ema nain 9 nee oinsa. Kuandu ita dehan remodelasaun nee nesesariu tenke mai ho avaliasaun, ita labele tau ema depois ita hasai ema tuir ita nia hakarak, dehan nia.

Entretantu Deputada Bankada KHUNTO, Olinda Guterres, konsidera  remodelasaun importante, atu nunee governasaun bele lao ho progresivu. Primeiru Ministru koalia iha Tibar dehan remodelasaun sei akontese duni. Guilhermina Franco

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *