Eskola ESG 01 Baucau Laiha Salas-Laboratoriu

Eskola ESG 01 Baucau Laiha Salas-Laboratoriu

- in Edukasaun
469
0
Edukasaun

BAUCAU — Esklola Sekundaria Governu (ESG) Numeru 01 Vila Nova Baucau durante nee laiha sala atu utilija ba bibliateka no laboratoriu, tamba nee husu ba Ministeiru Edukasaun (ME) munisipiu no nasional atu bele hare no hari hela fatin.Liafuan hirak nee hatoo husi Diretor ESG No. 01 Vila Nova Baucau Paulo Dias Menezes ba STL iha nia servisu fatin Tersa, (14/3/2017).

Nia dehan, eskola ESG No. 01 total alunus hamutuk 1431 no profesores hamutuk nain 53 inklui profesores kontratadu, profesores permanente, sekertariu nomos profesores.

Nunee mos profesores 14, inan aman alunus sira maka selu rasik tuir horas nebe sira hanorin. Tuir desidimentu entre inan aman alunus no parte eskola katak profesores sira neebe hanorin durasaun tinan tolu, horas ida selu US$ 1.75 no ba profesores nebe hanorin foin maka nia durasaun tinan ida resin horas ida selu US$ 1.50. 

“Tamba nee maka ami runiaun ho inan aman deside hamutuk sira fo kontribuisaun baa mi atu rekrura professor ba sira nebe hanorin tinan tolu ona oras ida selu US$ 1.75 no ba sira nebe foin hanorin tinan ida horas ida slue US$ 1.50. Salas aulas eskola nian hamutuk 16 ida nee inklui ona sala tolu nee at ladun grave maibe sei uja nafatin nunee mos uma kajerna eskola profesores nebe eskola otilija halo aulas,” dehan Paulo.

Konaba sasan laboratroriu iha, maibe laiha fatin atu tau sasan nunee mos konaba sala atu tau livrus ruma hanesan bibliateka. Iha livru referensia neebe laiha maka hanesan livru referensia Malayu, Releijiaun, tetun. Maibe eskola mos hetan ona komputador hamutuk 18 ona atu otilija ba alunus sira atu uja ba praktika. Tamba sala nebe limitadu entaun alunus sira tenki eskola dader loraik.

“Tamba nee hau nudar diretor eskoa hakarak husu ba estudantes hotu iha eskola ida nee katak mezmu fasilidades eskola nebe menus laos atu hafraku ita atu eskola. Maibe ho kondisaun nebe minimu ida nee atu ita hakas an atu estuda diak atu bele atinji ita nia objetivu,” nia dehan.

Zulmira Cabral nudar profesora iha eskola ida nee dehan katak, konaba kreatividades alunus sira nia diak teb-tebes atu hatene materias hotu nebe profesores sira hanorin. Maibe tamba laiha lei ruma husi edukasaun atu regula no kontrola alunus sira ida nee maka sai nudar defikuldades ba profesores atu hanorin iha eskola.

“Amia hare iha sala laran alunus sira iha duni kreatividades atu estuda no simu materias hotu nebe profesores sira hanorin. Maibe mos husu ba ministeiru nebe kompetente atu kria lei oan ruma atu nunee bele regula alunus sira atu nunee bele ativu diak liu tan iha eskola,”nia kualia.

Isabel da Costa Belo nudar mos reprejentante inan aman alunu dehan katak, nudar ema inan aman sempre fo dalan no fo hanoin ba oan sira atu estuda. Maibe oan maka deside iha eskola no hetan kontrolamentu husi profesores sira. Maibe parte inan aman sempre iha koloborasaun parte eskola atu bele fo hanoin ba malu konaba mudansa alunus sira nia kreatividades iha eskola durante horas aprendisazen.

“Ami nudar inan aman sira sempre fo hanoin moral ba oan sira durante iha uma. Maibe kuandu oan sira hakat ba ona eskola ida nee kompetensia profesores sira tamba sira hare nudar sira nia oan, alin nomos nudar sira nia alunus. Parte sleuk mos ami sempre kontribui ba profesores sira nomos eskola,” nia tenik tuir. est4   

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *