Enkontru Segredu Xanana- Lu Olo Aborda Kestaun Assoes Conoco Philips

Enkontru Segredu Xanana- Lu Olo Aborda Kestaun Assoes Conoco Philips

- in Nasional
464
0
PR Lu OLo

DILI -Xefe Negosiador Prinsipal ba Delimitasaun FM Xanana Gusmao halo enkontru naktaka ho Xefe Estadu Francisco Guterres Lu Olo, hodi aborda prosesu Timor-Leste sosa assoes kompania Conoco Philips 30%.

Tuir informaaun neebe mak iha katak, enkontru entre lideransa nain rua nee nian, hahu iha tuku sanulu resin ida,  neebe maka halo iha Palasiu Prezidenete Republika Francisco Lu Olo nian fatin, iha Palasiu Prezidente Nicolau Lobato, Dili.

Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo hateten, Nia (Red:PR Francisco Guterres Lu Olo) ho Xefe negosiador Prinisipal ba Delimitasaun Fronteira Maritima Xanana Gusmao aborda konaba akontesimentu neebe dadaun nee lao hela, hanesan Timor-Leste hola Saham Conoco Philips nian nunee mos prosesu negosiasaun Fronteirma Maritima nian.

Xefe Estadu rezeita nia parte ho Xanana Gusmao lakoalia buat barak hanesan kestaun membru nain sia neebe maka pendente.

Ami koalia bele fo hela deit infomasaun, ami lakoalia buat barak, maibe   hanesan    Xefe Negosiador nia bele fila  fali  maii para   bele mai apresenta  relatoriu  mais kompletu posivel  ba buat sira nee hotu atu ita bele diskuti  buat hotu   sira nee ho diak  liu tan,” Xefe Estadu Francisco Guterres Lu Olo Espresa  hafoin partisipa no loke Kongresu ba dala tlu Camara Comercio Industria Timor-Leste neebe maka halo iha  Hotel Novu Turismu Kinta (11/10/2018).

Portantu responde konaba enkontru ho Xanana nee hanesan aktu ida atu hakotu impase politika  iha rai laran, Xefi Estadu hateten, Nasaun Timor Leste nee ema hotu hotu nian, iha asuntu interse nasional ninian hotu hotu tenke fo hanoin ba malu, labele ema ida deit.

Aman nasaun RDTL nee hateten, Xefe Negosiador Prinsipal ba Delimitrasaun Fronteira Maritima Xanana Gusmao hatan, no nia promote sei halo ida nee.

Iha parte ketak Primeriu Ministru Taur Matan Ruak hateten, Prezidente da Republika hakarak hetan tan informasaun barak konaba sosa assoes nee, tanba nee governu sei halo esforsu  lori dokumentus hotu mai  para PR bele hatene diak liu tan problema nee, dehan PM TMR. Notisia Kompletu Lee Iha Jornal STL Iha Edisaun Sesta (12/10/2018). Carme Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *