Enkontru AMP, Buka Servi Povu

Enkontru AMP, Buka Servi Povu

- in Politics
399
0
Profil Akara

DILI—Enkontru alargada neebe  Partidu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), sei halao  iha Abril laos koalia asuntu remodelasaun, maibe atu fahe informasaun, halo avaliasaun servisu hodi servi diak povu.

Tuir Xefe Bankada CNRT, Duarte Nunes planu deputadu ho membru governu AMP atu halo enkontru hodi halo avaliasaun, tempu   mos atu fahe informasaun. “Ajuda servisu governu halo progresu kona ba ejekuta orsamentu neebe PN aprova. Neebe laiha relasaun ho remodelasaun,” dehan Duarte ba Jornalista iha bankada CNRT, Kinta (28/03/2019).

Duarte konsidera avaliasaun nee normal, iha neebe deit sempre avalia nunee bele lao ba oin ho progresu, tanba nee laiha ligasaun ho remodelasaun neebe komesa espalla iha povu nia leet.

Nia hatutan asuntu remodelasaun husi nivel altu sira mak hatene, karik presiza remodela, Deputadu ho membru governu sira prontu. Karik iha avalia deteta membru balu servisu laloos, ida nee presiza hadia, remodela lae, AMP tenke metin nafatin, maibe metin tenke servisu ho diak, laos metin atu hakoak malu deit.

Xefe bankada dehan durante nee deputadu sira sempre akompana hela servisu membru husi partidu 3 nian halo ida-idak sei avalia no aproveita tempu ruma hodi koalia.

Nunee mos Sekretariu Estadu Comunikasaun Sosial (Secoms) Mericio Akara dehan enkontru normal sempre iha hanoin para fahe informasaun ba malu, i atualiza informasaun husi parte ezekutivu no mos lejislativu, tanba AMP mak sustenta governasaun.

Enkontru nee normal no tenke halo duni kada fulan 3 i bele mos kada fulan 1, hanesan AMP sempre iha komunikasaun ba malu no avaliasaun,” tenik Akara

Nia konsidera enkontru laiha informasaun extraordinariu hanesan ema nia espekulasaun oin-oin dehan atu halo julgamentu ka halo remodelasaun, maibe enkontru nee normal AMP nian neebe antes ida nee sempre halo hela komunikasaun ba malu. “Liga ba remodelasaun ema seluk laiha kompetensia atu koalia ida nee, tanba asuntu remosdelasaun nee Primeiru Ministru nia kompetensia, maibe too agora ami simu orientasaun husi PM katak membru hotu tenke fokus halo ida-idak nia servisu i haree ba ejekusaun programa neebe prioridade ejekuta,” esplika Akara.Guilhermina Franco / Madalena Horta

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *