Eleisaun KAK, AMP- Fretilin Kontinua Laiha Konsensus

Eleisaun KAK, AMP- Fretilin Kontinua Laiha Konsensus

- in Politics
94
0
PN

DILI– Relasiona ho eleisaun ba Komisariu Anti Korupsaun dadaun nee seidauk iha serteza, tamba parte partidu Oposizaun Fretilin no Aliansa Maioria Parlamentar seidauk iha entendimentu, hodi halo konsesus iha Parlamentu ba eleisaun Komisdaun Anti Korupsaun (KAK) nian.

Lia hirak nee hatoo husi Atual Xefe Bankada Partidu CNRT Duarte Nunes ba jornbalista, sira iha Sala Bankada CNRT, PN, Tersa (4/12/2018).

Tuir Nia katak relasiona ho eleisaun ba KAK seidauk iha Konsesus entre partidu rua AMP no Fretilin.

Tamba tenke hetan entendimentu husi bankada rua, mas loron hirak liu ba iha enkontru hau husu, maibe sira labele fo hateten buat ruma, Prezidente bankada maka foin fo hatene neebe Prezidente sei sai ba liur no sira informa lai maka ami sei koalia hodi fo solusaun no situsaun ida nee,” katak deputadu Duarte.

Nia akresenta katak atu halo eleisaun ba iha komisariu KAK nee depende ba iha entendimentu neebe maka lao, laos bankada rua nee deit, maibe ida nee sei deside husi AMP tomak mos konkorda ka lae. Informasaun kompletu iha STL jornal, edisaun Kuarta (05/12/2018). Natalino Costa

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *