Ekstende Mandatu Alkatiri Kompetensia PM

Ekstende Mandatu Alkatiri Kompetensia PM

- in Nasional
133
0
21392480_1032358820235272_1056240587_o

DILI-Prezidente bankada CNRT deputadu Duarte Nunes hatete, Mandatu Prezidente Autoridade RAEOA e ZEESM-Tl Mari Alkatiri sei remata iha fulan Jullu tinan ida nee, tanba nee atu ekstende ou lae depende ba governu liu husi Primeiru Ministru no Prezidente da Republika.

Sr. Mari Alkatiri deklara dehan lakoi kontinua  nee tenke hato karta ita le ona mak ita foin halo komentariu, agora kolia deit nee hau l abele halo komentariu, maibe enprinsipiu ninia estatus nia sei hanesan Prezidente RAEOA to Jullu tempu hotu mak la estende nee desizaun governu liu husi PM nian ,” dehan deputadu Duarte ba jornalista sira iha PN, Dili, Tersa ( 26/03/2019).

Portantu responde konaba Karik to fulan jullu mandatu remata CNRT hakarak Sr. Mari Alkatiri kontinua ka lae, deputadu Duarte hatete, Nee desizaun partidu, maibe liu liu governu mak avalia nia (Red: PA RAEOA e ZEESM-TL Maria Alkatiri) dezenpenu servisu iha RAEOA para depois hotu hotu hatene, para hato ba partidu ida neebe mak iha bloku AMP ida idak hodi fo hanoin.

Buat ida ita hare iha Tribunal de Kontas nia relatoriu buat balu iha neeba, so ke seidauk segmentu husi Ministeiru Publik entaun ita labele dehan iha sala ruma no faila ruma ,” dehan deputadu Duarte.

Iha fatin hanesan Prezidente Parlamentu Nasional Arao Noe hatete, Konaba ida nee Primeiru Ministru Taur Matan Ruak nia kompetensia, diskulpa, dehan PPN Arao.

Entretantu antes nee Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hatete, Mandatu Prezidente Autoridade RAEOA nee naturalmente governu mak propoin, maibe Prezidente da Republika mak nomea, tanba ida nee asuntu ida neebe mak liga ba orgaun rua.

Agora hau seidauk iha opiniaun formuladu para avansa, maibe naturalmente iha tempu badak ami sei kolia ida nee ,” dehan PM TMR. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kuarta  (27/03/2019).Carme Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *