Ekonomia Lao Diak Tenke Dialogu

Ekonomia Lao Diak Tenke Dialogu

- in Headline, Nasional
23
0
Francisco-Guterres-Lu-Olo-1068x683

DILI-Dezenvolvimentu ekonomia iha rai laran atu lao diak, maka tenke liu husi dalan dialogu neebe atu haklean hanoin konaba sa modelu dezenvolvimentu ekonomia hodi hahu husi neebe.

Dialogu ida nee laos konaba relasaun individu ida ho individu seluk, líder ida ho líder seluk, maibe Dialogu ida nee tenke inklui parte hotu hotu, no riku soin neebe iha ita hotu tenke proteje no uza ho matenek hodi benefisia ema hotu.dehan Prezudente da Republika Francisco Guterres Lu Olo, liu husi deskursu Kinta (28/11/2019) iha komemorasaun loron proklamasaun independensia ba dala 44 iha Palasio Governu.

Prezidente Republika mos fiar katak, situasaun moris sosiedade no ekonomia ezije ema hotu halo reflekxaun klean, liu husi peskiza, diskusaun no debate kona ba opsaun neebe halo tinan 10 liu ba, no agora lori Refleksaun neebe bele identifika alternativa ba dezenvolvimentu.

Bain hira ita orienta dezenvolvimentu ba rai ho ninia riku soin no ba ita ema, ida nee signifika katak ita hakarak halao dezenvolvimentu ida neebe proteje meiu ambiente no hasae ita nia produsaun ba beins no servisus,”dehan nia.

PR mos fiar katak, sei nafatin fo kontribuisaun ativu iha aspetu hotu hotu hodi partisipa iha dialogu permanente ida, hodi buka dalan no konsensu oinsa estratejia atu hasoru dezafiu hotu neebe afeta ba sosiedade tomak. Informasaun kompletu, iha jornal STL, edisaun Sesta (22/11/2019). Madalena Horta

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *