Dekretu Lei, Taka Dalan Governu Ejekuta OJE

Dekretu Lei, Taka Dalan Governu Ejekuta OJE

- in Politics
213
0
PN

DILI — Bankada Fretilin  iha uma fukun Parlamentu Nasional konsidera ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu 2019 sei minimu tebes, tanba governu sei hein aprovasaun  dekretu ezekusaun.

Tuir Deputada Maria Angelica Rangel, ezekusaun minimu tanba KM tenke halo dekretu ejekusaun, lei jestaun finanseiru fo dalan no regras atu ezekusaun orsamentu.

Lei orsamentu rasik define ona orsamentu fiskal nee atu ejekuta, tanba sa mak tenke hein fali dekretu ezekusaun atu mai taka fali dalan ba governu kada ministeiu atu halo ejekusaun,” dehan Rangel iha sesaun Plenaria, iha PN, Tersa (26/03/2019).

Nia hatutan dekretu lei la boot liu lei jestaun finanseiru no lei orsamentu neebe mak aprovadu ona iha PN, kuandu hein dekretu atu halo ejekusaun, programa neebe ba koalia furak  furak iha PN   sei la ezekuta.

Rangel informa nia parte rona katak asesor internasional sira rasik deskute malu ba dekretu, tanba nee hakarak dehan dekretu governu laboot liu lei jestaun finanseira, laboot liu lei Orsamentu Jeral Estrada tinan-tinan, tanba lei fo dalan no regras atu halo ezekusaun, maibe governu atu halo tan dekretu lei ida, hodi taka fali regras iha lei jestaun finanseira, la hatene governu sei bele ezekuta osan nee ka lae, tanba iha ezekusaun sei minimu loos.

Hatan ba preokupasaun nee Reprezentante Governu hanesan  Sekretariu Estadu Comunikasaun Sosial (Secoms), Mericio Akara dehan, dekretu ezekusaun nee loos duni, dadaun  governu hotu sei iha prosesu, tanba dekretu ezekusaun seidauk publika iha Jornal  Republikaq.

Neebe prosesu nee seidauk lao, maibe espera katak iha semana ida nee nia laran bele publika ona iha Jornal da Republika i prosesu ezekusaun sei lao hanesan bain-bain,” tenik Akara.

Nia hatutan preokupasaun deputadu sira nian konaba projetu, no problema balu neebe tenke rezolve liga mos ba asuntu hirak nee tanba nee governu hakarak prosesu ezukasaun lao. Esforsu dekretu ezekusaun publika iha Jornal Republika iha tempu badak para prosesu ezekusaun lao lais.

Diskusaun kona ba dekretu ezekusaun lei jestaun finanseiru nee prosesu diskusaun iha PN bele kontinua deskute, maibe atu dehan katak kuandu dekretu ezekusaun publika ona ezekusaun sei lao hanesan bain-bain,” komenta Akara. Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *