Dalan Nakloke Ba Koligasaun

Dalan Nakloke Ba Koligasaun

- in Politics
1611
0
POlitku

DILI– Rezultadu eleisaun hatudu katak AMP mak lidera, tanba nee konseptu formasaun governu koliga ka lao mesak hein desizaun lideransa maximu. Maibe atu dehan katak dalan nakloke ba koligasaun.

Tuir Koordenador Juridisaun AMP, atual Xefe Bankada CNRT, Arao Noe hatete, atu halo koligasaun ka lao mesak hodi forma governu, hein faze tuir mai mak koalia, tanba agora sei iha hela faze apuramentu nasional, hein katak desizaun saida deit mak lideransa nasional sira liu-liu husi konsellu diretiva nasional foti ema hotu sub mete. Maibe atu dehan deit katak dalan nakloke atu halo koligasaun tuir konstituisaun haruka.

Koligasaun sei nakloke, tanba tuir konstituisaun iha artigu 106 hatete katak governu bele forma husi partidu mais votadu ou aliansa maioria parlamentar, tanba nee dalan sei nakloke ba iha neeba, maibe atu deside halo kooligasaun ka lae nee lideransa maximu partidu nian,” katak Arao ba STL liu husi via telefone Segunda, (14/05/2018).

AMP forma Oitavu governu se mak sei sai Primeiru Ministru Arao dehan, nee kabe ba desizaun lideransa maximu sira nian, agora povu fo ona komfiansa,  i agora kabe ba lideransa sira atu deside se mak ba PM, maibe husu para  e mak ba,  sei kumpri komprimisiu neebe mak AMP kompromete iha kampana fulan ida nia laran.

Nunee mos liu husi via telefone Membru AMP, atual Xefe Bankada Khunto, Luis Roberto da Silva hatete, haree ba AMP  manan ona iha eleisaun, kona ba konseptu formasaun governu nian  nee bazeia nafatin ba konstituisaun hakerek momos tiha ona. Parpol neebe mak liu i maioria parlmentar bele forma governu. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Tersa, (15/05/2018). Guilhermina Franco

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *