CNRT, Hanoin Didiak Lista  Governu

CNRT, Hanoin Didiak Lista  Governu

- in Politics
421
0
image002

Editora: Carme Ximenes

DILI– Prezidente Republika (PR), Francisco Guterres Lú Olo husu  ba CNRT no partidu  sira neebe forma koligasaun foun, atu hanoin didiak lista membru governu, antes aprezenta fila fali ba Xefe Estadu.

Kestaun nee  Xefe Estadu hatoo ba Jornalista sira, bainhira halao abertura ba Konferensia Nasional Komisaun Anti Korupsaun (KAK), iha salaun Ministeriu Finansas, Aitarak Laran, Dili, Segunda (24/01/2020).

Ida nee, ema hotu hatene ona katak Prezidente Republika hori bainhira la fo pose ikus mai, tanba deit dehan katak ema nain sia, vota kontra Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2020, orsamentu ida ba povu tomak, halo governu, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hanesan nee hela, tanba nee, atu aprezenta fila fali lista ema nain sia ninian, CNRT ka partidu sira nee, hanoin halo didiak, hau repete tan, hanoin halo didiak mak aprezenta, dehan Xefe Estadu Lú Olo.

Aman Nasaun nee haktuir tan katak,too oras nee, seidauk simu karta ruma husi koligasaun foun, neebe forma ona husi Partidu CNRT no partidu lima seluk tan.

Hau seidauk simu karta husi koligasaun foun neebe mak dehan katak, forma ona entre partidu polítiku sira ho CNRT, dehan Aman Nasaun nee.

Antes nee, Prezidente rasik deklara katak, sei fo apoiu ba kualker koligasaun foun, atu forma governu foun hodi ultrapassa impase politika rai laran.

Hau hatete ba partidu politiku sira ba buka malu la isklui nen partidu ida, hotu hotu ba buka malu ho ulun fatuk malirin mak koalia, sira kolia depois aprezenta fali ba Prezidente Republika, hatete PR Lú Olo.

Iha biban nee mos Lú Olo dehan, Primeiru Ministru la husu ka hatoo pedidu demisaun ba Prezidente Republika. Prezidente hatete ona katak, governu mantein nafatin no PM Taur Matan Ruak mantein nafatin.

Tanba tuir Xefe Estadu katak, formasaun governu nee bainhira governu nee laiha tiha ona, maibe governu ida nee kontinua eziste nafatin, governu ida nee laos governu de jestaun, governu da-8 nia plenu funsoens nafatin hela deit.

Se kuandu governu jestaun ona nee oinseluk, governu de jestaun nee katak, governu nee husu nia demisaun ona no PR dekreta tiha ona, nee mak governu nee bolu governu de jestaun, Xefe Estadu salienta.

Iha fatin hanesan Diretor Ezekutivu Luta Hamutuk Jose Alves da Costa hatutan, se koligasaun mosu harii duni governu foun da-9, tenke solusiona impase neebe mak iha, tanba impase nee nia kestaun ka kauza  mai husi membru nain 7 pendente husi Prezidente Republika, neebe mak la fo posse entaun tenke buka solusaun seluk.

Tenke buka solusaun seluk para bele solusiona ona, se kuandu kontinua nafatin fo posizaun lematiku ba Prezidente Republika atu foti desizaun, dala ruma sei dada naruk inserteza politiku nee iha ita nia rai, bele mos monu iha Eleisaun Antesipada segundu sei akontese nafatin, dehan Diretor Luta Hamutuk Jose Alves.

Nia dehan,partidu politiku sira mos tenke kolabora ba iha Prezidente Republika nia posizaun, atu nunee bele buka solusaun neebe mak diak liu hakotu impase ida nee.Dalan diak mak membru indizitadu husi oitavu governu, tenke elamina no troka ona figura seluk.

Se kuandu aban bainrua iha eleisaun seluk mak manan fila fali bele avansa, maibe agora dadaun bele troka tanba ho ida nee mak dada impase nee, tanba nee mak labele fo risku ba Prezidente Republika atu foti desizaun ,atu nunee bele aselera nia serbisu atu serbi povu no rai ida nee, nia hatete.

Tuir observasaun neebe mak STL hetan iha loron  Sabadu 22 Fevereiru 2020, partidu neen (6) asina ona akta koligasaun neebe reprezenta husi Prezidente CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão, Prezidente PD, Mariano “Assanami” Sabino, Prezidente KHUNTO, Armanda Berta dos Santos, Prezidente Ezersísiu UDT, Rudolfo Aprarício Guterres, Prezidente Interinu FM, Egídio de Jesus, no Prezidente PUDD, Antonio de Sa Benevides.* Rep :Emerenciana Pinto

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *