Bankada Hotu Iha Vontade Halo Deskusaun Lei KAK

Bankada Hotu Iha Vontade Halo Deskusaun Lei KAK

- in Nasional
135
0
21392480_1032358820235272_1056240587_o

DILI-Bankda hotu hotu neebe hola parte iha komisaun A trata asun lei, iha vontade diak atu halo deskusaun ba lei anti korupsaun,  tanba lei nee rasik tama ona ba espesialidade.

Kestaun nee hatoo husi Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional, Deputadu Adriano do Nacimento ba STL, Kuarta (24/04/2019) iha Parlamentu Nasional.

Bankada hotu hotu iha vonatde neebe diak hodi halo deskusaun ba lei KAK, tanba nee ita laos halo lei ida neebe atu kriminaliza ema, maibe lei nee oinsa atu prevene, bain hira kolaia konaba prevensaun maka, antes kriminaliza, tenke tama uluk lai prevensaun, ho nunee sidadaun  hotu bele kompriende, labele hare deit aktus maibe  Nasaun ida nee iha responsablidade,”dehan Deputadu nee.

Iha fatin hanesan Depuatada Carmelita Monis hatutan, deskusaun ba lei KAK nee lao diak, tanba hola parte husi entidade hotu, no lei nee rasik aumenta tan kapitulu balun neebe kompoin husi prevensaun, kriminalozasaun nomos prosedementu, tanba nee maka fo tempu ba tekniku sira hodi elabora deskusaun husi desizaun neebe iha tekniku sira olabora hare hodi tau kapitulu lubun ida. Tanba nee ita fiar fiak katak bain hira atu tama ba fulan Maiu nee Lei nee bele hotu ona.* Madalena Horta

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *