Baku Professor, EBCF Paradu Aprendizajen, PN, Rezolve Lalais

Baku Professor, EBCF Paradu Aprendizajen, PN, Rezolve Lalais

- in Edukasaun
1044
0
timorild

DILI – Professores EscolaEnsinu Baziku Central Farol (EBCF), labele halo aprendizajen ba semana ida nia laran ona, tan deit kauza husi agresaun fizika husi aman estudante ida baku professor. Ho razaun nee, husi parte eskola husu ba MEK atu bele rezolve no toma medida lalais.

Tuir Matias Carvalho, prosesu aprendizajen iha Ensinu Baziku Farol Dili, paradu kuaze semana ida ona, tanba inpaktu husi agresaun fiziku neebe hasoru professor iha Sesta semana kotuk.“Problema nee akontese iha semana kotuk iha horas 03:00 OTL lokraik, bainhira estudante sira balun halimar iha liur nunee professor neebe hetan agresaun fiziku nee haruka estudante sira tama aula, maibe lakleur familia husi estudante too halo agresaun fiziku hasoru professor iha aula laran” dehan Matias Carvalho  ba jornalista sira iha EEBF  Kinta (12/10/2017)

Nia hatutan, relasiona ho problema nee husi professor sira eziji ba Ministerio Edukasaun atu rezolve lalais problema nee, se lae professor sira abadona estudante iha atividade aprendizajen no mos sei la fo ezame nasional no lokal ba estudante Nono Ano neebe sei halao ezame final iha loron 23 outubru 2017.

Hatan ba kestaun nee, Direitor Edukasaun Munisipiu Dili Duarte Bragança tun direita ba iha eskola refere no halo sorumutu ho professor sira hodi organiza halo enkontru jeral hodi koalia kona ba problema neebe akontese iha eskola.

Parte Edukasaun haruka ona karta ba Polisia investigasaun atu investiga klean liu tan kona ba kazu nee, nia mos husu ba professor sira atu labele hapara atividade aprendizajen tanba fo impaktu ba estudante sira liu-liu estudante finalista sira,”haktuir Bragança.

Iha fatin hanesan estudante Nono Ano Irene C. M. da Costa sente triste tanba professor sira abandona estudante sira seluk iha prosesu aprendizajen liliu fo inpaktu ba estudante finalista sira neebe sei hakat ba ezame nasional semana oin.

Estudante nee hatutan tan katak,ezame besik ona maibe materia ka matriz barak mak seidauk hanorin tan ne’e nia husu ba parte Ministeriu Edukasaun atu rezolve lalais problema ida nee atu nunee labele fo impaktu ba sira nia ezame.

PN Rezolve Lalais

Parlamentu Nasional (PN) liu husi Prezidente Komisaun F trata asuntu Edukasaun, Jose Agostinho Silvahusu ba Ministeriu Edukasaun e Kultura  (MEK), koopera hamutuk ho inan aman estudante sira nian,  atu bele rezolve seriu, ba  kazu baku professor  iha  Ensinu Baziku Central (EBC), Farol iha Sesta semana kotuk.

Tuir nia katak, inan aman  husi estudantes  nian  halo agresaun fiziku hasoru  professor  neebe hanorin  iha  eskola refere, no kazu hanesan nee, laos foin mak akontese iha EBC Farol, maibe akontese  mos iha  Munisipiu Viqueque. Ho, razaun nee, husu atu entidades hotu-hotu, inan aman estudantes  hamutuk ho  Ministeriu  Edukasaun  e Kultura  (MEK), presiza tau atensaun seriu, tanba  professor ninia misaun nee importante tebes.

 Misaun professor mak atu forma ema, no prepara rekursu umanus neebe mak preparadu ba  TL, hodi ikus mai sira mak sai sujeitu ba iha dezenvolvimentu,”hatete  deputadu Jose ba jornalista  iha sala bankada Khunto, Kinta (12/10/2017).

Prezidente komisaun F PN, nee akresenta, oinsa mak  atu bele dignifika professor sira ho diak, tanba sira nian misaun nee importante teb-tebes, inan aman  estudante, professor tenke sai parseiru ida neebe mak diak, atu nunee  eduka  labarik sira  ba iha futuru.

Se karik kazu ruma akontese, ita tenke haree husi klaran katak, los nee iha neebe no sala nee iha neebe, atu nunee kazu nee rasik bele iha solusaun, maibe hau rona kazu nee akontese, presiza rezolve, tanba ita presiza haree kazu nee hodi bele  hetan solusaun neebe mak diak,”nia hatete

Iha parte  seluk, professor  Juliao  Goncalves  Xavier, hanesan vitima, hatete, kazu nee akontese, bainhira Iha oras tama eskola ninia no fo  estudante sira  quarenta minutus, purtantu  estudantes balun mai tarde, no balun  halo limpeja iha liur, maibe estudante  ida ninia aman basa hau nee, halai ba mai deit, depois estudante nee repetente.

Nunee mos  iha  fatin la hanesan, bainhira  jornalista  tenta  atu halo intervista  ho  direitu jeral  husi ME, Antoninho Pires, maibe  la konsege, tanba  akompadu ho enkontru  servisu nian. Jacinta Sequeira/Est UNTL 1/4

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *