Archives by: STL Online

STL Online

STL Online Posts

images (2)
Economics Nasional
Editor: Crisogono Magalhães DILI-Uluk governu establese programa povu kuda governu sosa, no hasai osan Milliaun ba Milliaun hodi sosa trakator, hend tarktor maibe produsaun rai laran kontinua menus, ...
0

download (4)
Notisias Online Politics
Editora: Carme Ximenes DILI – Situasaun politika ohin loron depende ba Prezidente Republika, atu deside koligasaun foun forma governu da-9 no karta demisaun Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ...
0

images (1)
Politics
Editora: Carme Ximenes DILI-Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak, husu ba emprezariu Timor oan, labele aproveita situasaun emerjensia nia laran hodi hariku sira nia aan. Dehan Xefe Governu ...
0

Foto: STL/ Emerenciana Pinto
International Notisias Online Politics
Editora: Carme Ximenes  DILI- Governu liu husi reuniaun Konsellu Ministru, hasai ona rezulusaun ida hodi bandu nasaun sira neebe afetadu ba Virus Corona (COVID-19), atu labele tama mai ...
0

Eben1-1-1-1
International Nasional Notisias Online
Editor : Crisogono Magalhães DILI– Governu Republika Indonesia (RI) neebe lidera husi Prezidente Joko Widodo (Jokowi) liu husi nia embaixada hotu-hotu iha estranjeiru inklui Embaixada Indonesia iha Timor-Leste ...
0

images (1)
Economics Politics
Editora:Carme Ximenes DILI– Stok foos iha armajen governu no armajen importador, sufisiente, tanba nee husu ba povu atu labele paniku ho informasaun neebe espalla hatete, fos importasaun latama ...
0

download (2)
Economics Politics
Editora: Carme Ximenes. DILI – Bainhira governu liu husi AIFAESA, toman importador ka loja nain sira manipula presu, sei hatama ba kadeia, durante tinan rua ou tolu, tanba ...
0

2715ff4c-f335-4c35-9cb9-af3492f690aa
Nasional Politics
Editor : Cris Magalhães DILI– Partidu Libertasaun Popular liu husi nia reprezentante, distrubui sasan nesesidade baziku ba komunidade neebe afetadu inundasaun iha suku Becora, Aldeia Becussi Centru no ...
0

image002
Metro Nasional
Editor : Godinho Barros DILI — Governu Indonezia, liu husi Kompania Pertamina Internasional Timor, SA (PITSA) fo apoiu  ba komunidade neebe sai vitima inundasaun foin lalais nee. Apoiu ...
0

image005
Headline Nasional Notisias Online Politics
Editor: Crisogono Magalhães DILI– Governu liu husi reuniaun Konsellu Ministru deside no solisita, ba Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, hodi dekreta Estadu emerjensia, relasiona ho kazu virus ...
0