Archives by: STL Online

STL Online

STL Online Posts

POLITIKA e LEI
Nasional
DILI-Primeiru Ministru Taur Matan Ruak iha esperansa ba Tribunal Rekursu, atu fosai desizaun konaba orsamentu duodesimu, neebe governu haruka  ba iha Tribunal. Hau espera katak ita nia orsamentu ...
0

Profil Taur
Nasional
ILI–Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo sei aranza tempu, atu bele fo pose ba Ministru nain tolu, atu nunee bele kompleta estrutura VIII Governu Konstitusional. Primeiru Ministru ...
0

PN
Nasional
DILI– Meza Parlamentu Nasional (PN), liu husi Prezidente PN baixa ona Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2018 ba iha komisaun atu halo paraser, no haree karater urjensia  ka normal, ...
0

TTD1
Nasional
DILI- Relasiona ho impase politika iha rai laran, halo makina estadu nian balu la funsiona, tanba nee sei dada ba iha tempu naruk, maka Tribunal nafatin halao julgamentu ...
0

Horta
Nasional
DILI- Bainhira governasaun ida atu lao diak ba oin, tenke tau ema neebe maka mos, tanba nee lalika fo ultimatu ba Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo. ...
0

branco
Nasional
DILI-Relasiona ho partidu CNRT   halo empeachment ba Prezidente Republika (PR) tanba la fo pose ba  kandidatu membru governu nain 9, ida nee hatudu kultura ladiak ba jerasaun foun. ...
0

TTD1
Nasional
DILI- Relasiona ho lista pendente balu neebe seidauk simu tomada da posse, too agora seidauk iha solusaun, tanba nee JSMP sujere atu lori ba Tribunal Supremu mak tetu. ...
0

POLITIKA e LEI
Nasional
DILI- Xefi Estadu Major Jeneral Forsas Armadas, Major Jeneral Lere Anan apela ba Timor oan sira atu lalika halo presaun Prezidente da Republika, tanba Xefi Estadu iha kompetensia ...
0

branco
Nasional
DILI-Relasiona ho debate loron 2 ba dekretu lei 2 husi governu husu Parlamentu Nasional atu halo apresisaun, maibe bankada Fretilin-PD wold out (retira) ,  razaun  tempu liu ona ...
0

Lere
Nasional
DILI- Relasiona ho kazu deskonfia oknum polisia husi unidade Batalhaun Odem Publiku (BOP), halo atak ba membru F-FDTL iha eventu konsertu bintang, Xefi de Estadu Major Jeneral Forsas ...
0