Archives by: STL Online

STL Online

STL Online Posts

branco
Nasional
DILI-Bankada FRETILIN iha Uma Fukun Parlamentu Nasional foin lalais nee, ba halo kontaktu eleitoradu hodi informa situasaun, impase politika ba estrutura sira iha baze laos ba halo mini ...
0

osan-pv
Nasional
DILI-Bainhira Prezidente da Republika, Francisco Guterres Lu Olo foti desizaun veta ka promulga Orsamentu Jeral Estadu 2019, partidu FRETILIN sei laintervein Xefe Estadu ninia desizaun. Vise Prezidente bankada ...
0

Arao
Nasional
DILI – Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), husu ba komisaun A neebe trata konaba lei, iha Parlamentu Nasional atu konklui tiha sira nia relatoriu paraser iha tempu badak, tanba ...
0

21392480_1032358820235272_1056240587_o
Nasional
DILI-Maske desizaun husi lider bankada sira katak, fulan ida tenke uza lingua portuguesa nee dala rua iha Plenaria, maibe realidade Deputadu sira viola regras, sira nee hodi koalia ...
0

ONG
Nasional
DILI- Forum  Organizaun Non Governamental  Timor-Leste (FONTIL) lakonkorda ho poltiku parlamentu nian  neebe goza luxus iha povu kiak nia leten. Hau hanoin politika ida nee ita hanaran politika ...
0

TTD1
Nasional
DILI- Tribunal Distrital Dili Tersa (22/01/2019) Loke Prosesu Julgamentu ba krime Partisipasaun Ekonomia no administrasaun denoza, neebe involve arguida Milena Abrantes hanesan eis prezidente RTTL, no arguidu nain ...
0

meja-eskola
Edukasaun
DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), rekoinese, too agora  eskola balun sei hasoru problema  limitadu meja no kadeira. Tuir  Direitor  Jeral  husi MEJD, Antoninho Pires, dehan, koalia konaba ...
0

Estudantes Defisientes 931 Asesu Eskola Reguler
DILI-Tuir dadus husi Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu  (MEJD), liu husi diresaun edukasaun enkluzivu, atualiza  ona dadus iha eskola, ba labarik neebe difisientes  hamutuk  931. Kestaun nee, hatoo ...
0

biblioteka
Edukasaun
DILI- Minieriu Saude hamuuk ho Ministeriu da Solidariedade Sosial halo lansamentu Livriñu Konsulta ba ema ho Defisiensia no Abertura Treinamentus Asistensia Saude Inkluzivu ba Profesinal Saude Timor-Leste. Tuir ...
0

Edukasaun
Edukasaun
DILI­-Professor  hanesan  ema  edukador, tenke  pasiensia  atu bele hanorin  estudante sira, neebe  mak  tama  iha pre  escolar. Tuir  professora  husi  Pre  Eskolar  Sagrada Familia  Vila-Verde, Olga  Maria  da  ...
0