Archives by: STL Online

STL Online

STL Online Posts

meja-eskola
Edukasaun
DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), rekoinese, too agora  eskola balun sei hasoru problema  limitadu meja no kadeira. Tuir  Direitor  Jeral  husi MEJD, Antoninho Pires, dehan, koalia konaba ...
0

Estudantes Defisientes 931 Asesu Eskola Reguler
DILI-Tuir dadus husi Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu  (MEJD), liu husi diresaun edukasaun enkluzivu, atualiza  ona dadus iha eskola, ba labarik neebe difisientes  hamutuk  931. Kestaun nee, hatoo ...
0

biblioteka
Edukasaun
DILI- Minieriu Saude hamuuk ho Ministeriu da Solidariedade Sosial halo lansamentu Livriñu Konsulta ba ema ho Defisiensia no Abertura Treinamentus Asistensia Saude Inkluzivu ba Profesinal Saude Timor-Leste. Tuir ...
0

Edukasaun
Edukasaun
DILI­-Professor  hanesan  ema  edukador, tenke  pasiensia  atu bele hanorin  estudante sira, neebe  mak  tama  iha pre  escolar. Tuir  professora  husi  Pre  Eskolar  Sagrada Familia  Vila-Verde, Olga  Maria  da  ...
0

aa_0736_thumb_medium344_0
Politics
DILI-Relasiona ho Media Sosial (Medso) katak deskomfia membru goevrnu balu uza kareta estadu lori ba festa iha rai liur, deputadu sira husu karik iha evidensia lori ba iha ...
0

PN
Politics
DILI-Setor edukasaun sai hanesan  save neebe konstitui futuru TL nian, ba aban bain rua nian, no realidade Ministeriu edukasaun (ME) koalia politik maka barak, la fo importansia ba ...
0

Somotxo
Nasional
DILI– Bankada CNRT iha Uma Fukun Parlamentu Nasional husu ba Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo, atu veta Orsamentu Jeral Estadu 2019 bankada FRETILIN agradese, maibe labele ...
0

EDUKASUAN FETO SAUDE
Nasional
DILI– Prezidente Republika (PR) Francisco Guteres Lu Olo promulga ona alterasaun lei atividade fundu petroliferu, maibe husu atu halo fiskalizasaun abstrata, ida nee laiha ona dalan, tanba lei ...
0

Profil Akara
Nasional
DILI-Governu neebe Xefia husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak sei halo investigasaun ba funsionariu publiku iha Ministeiru balu, neebe mak diskonfia lori kareta Estadu nian ba badiu ou ...
0

21392480_1032358820235272_1056240587_o
Nasional
DILI-Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional PN, kestiona atividade arte Marsiais hahu lao fali ona iha rai laran, liu liu iha Munisipiu Liquisa, Ermera no lao too ...
0