Archives by: STL Online

STL Online

STL Online Posts

Pensaun
Politics
DILI-Kandidatu Prezidente Republika iha nain walu, bainhira eleisaun povu hili entre sira nain walu ida sai Prezidente Republika, tenke sai servidor ida neebe maka diak no labele husu ...
0

Parlamentu Nasional
Nasional
DILI – Reprezentante povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional hato sira nia parabens ba Partidu Demokratiku, neebe maka konsege halo ninia kongresu, neebe hili sira nia lideransa hodi ...
0

PN..........
Politics
DILI-Bankada Fretilin iha Uma Fukun Parlamentu Nasional kestiona funsinamentu korum plenaria iha Parlamentu Nasional, tanba deputadu balu sempre tama tarde. Vise bankada Fretilin deputada Josefa Pereira Soares hateten, ...
0

Independensia
Politics
DILI- Tuir orariu kandidatu Prezidente Republika periodu 2017-2022 Francisco Guterres Lu-Olo sei hahu nia kampana iha loron 3 Fulan Marsu iha Munisipiu Ermera no dia 4 iha Munisipiu ...
0

bispo-virgilio-615x471
Nasional
DILI – Bibi atan Igreza katolika Timor Leste, liliu Bispu Dioseze Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva, SDB husu ba kampres sira atu respeita malu no pronto ...
0

Deskonfia
Metro
DILI – Tuir Monitorizasaun Judicial System Monitorin Programme (JSMP) Kazu violensia domestika simples neebe mak kontinua buras iha Timor Leste hodi lori malu too iha tribunal tamba kauza ...
0

Tribunal
Krime
DILI – Tribunal Distrital Dili (TDD), Segunda (27/02/2017) rona hotu ona deklarasaun oknum komandante Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) nain 4 hanesan, Felner Benjamin Carmo Bucar Corte Real ...
0

ONG
Nasional
DILI-Sosiedade sivil Timor Leste konsidera katak, durante mandate tinan lima (5) Prezidente Republika (PR), Taur Matan Ruak nian konsege hetan susesu iha ninia programa. Tuir Diretor  FONGTIL (Forum ...
0

Mariano
Nasional
DILI-Partidu Demokratiku (PD) halao III (3) kongresu hodi hili estrtutura foun PD nian. Iha kongresu nee lao durante loron tolu husi Sesta, Sabadu no Domingo (24-26) Iha kongresu ...
0

1604382_1033057823486533_1559829927161377424_n
Politics
DILI-Loron seidauk too atu kandidatura Prezidente Republika (PR) periodu 2017 too 2022 halao atividade kampania, deskonfia katak iha tereinu kandidatura balun komesa halao ona atividade kampania tanba nee ...
0