Australia Husu TL Hein Reatifikasaun FM

Australia Husu TL Hein Reatifikasaun FM

- in Nasional
261
0
PN

DILI-Atu halo ratifilasaun ba Frontera maritima(FM), entre Timor Leste ho Australia maka, oras nee dadauk komisaun rua halo hela negosiasaun ba malu, maibe husi parte Australia esplika mai TL katak, Australia besik ona elisaun tanba nee prosesu sei lao, no posiblidade maka depois de elisaun maka Australia foin ratifika.

Kestaun nee fo sai husi Reprezentante Governu, Atual Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosial, Mericiu Akara ba STL Kinta (28/03/2019) iha Parlamentu Nasional.

Hau hanoin Dukumentu tratadu nee ema hotu asesu ona, maibe ida atu asina nee, ita sei hein Australia lori mai maka, foin ratifika, maibe ida nee hanesan parte tekniku nian, importante ba ita maka Autralia koalia ona ba ita katak, sira sei halo hela elisaun hodi hili sira nia governu foun, maibe klaru katak iha tinan ida nee ita sei reatifika tratadu ba Fronteira Maritima nee,”dehan Reprezentante governu nee.

Nia mos afirma liu tan katak, maske Autralia sei hein hodi hili sira nia governu foun, maibe ida nee la fo impaktu ba tratadu nee, tan nee bain hira governu nee atu troka malu, sira prefere atu rezolve lalais, tan nee hotu hotu iha komprimisu katak iha tinan ida nee, sei reatifika tratadu nee, no parte Australia dehan ona hanesan nee, Timor Leste pronto.

Iha fatin hanesan Vice Bankada Fretilin, Deputadu Francisco Branco, husu atu PN hetan ona dokumentus  ba tratadu Fronteira Maritima (FM), antes tama ba ratifikasaun FM nee rasik.

Tuir Brancokatak, loron hirak ba kotuk rona media kona ba prosesu partisipasaun iha explorasaun petroliferas greater sunrise tenke hadia, tanba husi elementu neebe hola parte ba regulador husu adiamentu ba semana ida tan. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Segunda  (01/04/2019). Madalena Horta/Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *