Aumenta Vise PN, Impaktu Ba Orsamentu

Aumenta Vise PN, Impaktu Ba Orsamentu

- in Politics
502
0
Arao

DILI – Planu Parlamentu Nasional atu aumenta tan Vise-Prezidente nain rua iha Parlamentu Nasional hamutuk nain 4 maibe partidu CNRT konsidera katak sei hamosu konfuzaun no fo impaktu ba orsamentu deit.

Tuir Xefi bankada Partidu CNRT Arao Noe, iha diskusaun lider bankada CNRT nian hasai ona desijaun sei la halo alterasaun rejimentu deit no relasiona atu aumenta Vise Prezidente PN nain 2 fo impaktu ba kustus. Tanba, kuandu aumenta Vise Prezidente Parlamentu Nasional nain 2, sei aumenta gabinete, asesor no liliu orsamentu.

Agora dadaun iha uma fukun PN foin iha espasu ba gabinete Vise PN nain 2, atu aumenta tan espasu la too. Tanba nee ami  nia razaun fundamental hanesan haree ba espasu meza PN iha  deit Vise nain 2, espasu ba gabinete Vise nian, nunee mos fo impaktu ba orsamentu. Kuandu aumenta Vise, sei aumenta gabinete, asesor no mos orsamentu,” katak Arao iha Intervista ba Jornalista, Segunda (11/09/2017) iha PN.

Nia hatutan, nunee mos ba efetividade servisu, tanba agora dadaun iha Vise nain 2, servisu mai nee servisu ladun iha. Tanba tuir rejimentu katak Prezidente delega servisu mak foin halao. Ida nee aumenta tan Vise nain 4 halo konfuzaun.

Ami hanoin katak ladun efetivu atu aumenta tan Vise nain 2, mais se hakarak alterasaun rejimentu ho interese atu harmoniza rejimentu nee hotu ami konkorda, katak atu altera atu hadia buat sira nee hotu durante nee preokupa katak rejimentu la regula,” tenik nia.

Tanba nee hakarak halo alterasaun ba rejimentu entaun altera ba rejimentu hotu para haree diak atu servisu ba oin laiha tan difikuldade ruma ba problema rejimentu.

Maibe karik atu halo alterasaun deit ba aumenta Vise Prezidente PN nain 2, sira hanesan opozisaun CNRT ho PLP sei la konkorda no sira sei kontra ho razaun neebe mak mensiona iha tiha ona.

Talves ba futuru numeru deputadus aumenta, espasu PN diak atu  hodi iha fatin ba gabinete sira bele, maibe  haree ba agora nee seidauk tanba ho Vise nain 2 deit sufisiente ona ona ba deputadu nain 65.

Iha fatin hanesan tuir Xefi bankada Fretilin Francisco Branco, iha Parlamentu Nasional nasaun demokratiku hotu-hotu refleta nee katak reprezentasaun konfigurasaun meza PN nian laos deit reprezenta iha governu.

Maibe, atu hatete katak iha uma fukun PN nee hotu-hotu nian, neebe forsa politiku hotu neebe reprezenta iha PN iha konfigurasaun meja da Prezidensia.

Iha hanoin katak ita hotu servisu iha objetivu   ida ba dezenvolvimentu nasional. Neebe laos buat foun haree deit ba nasaun vizinu hanesan Indonezia, Portugal mos hanesan nee, ida nee ita bele kaer ba referensia,” katak Branco.

Xefi bankada Fretilin nee komenta, laos dehan katak opozisaun, atu halo debate komfrontativu hatun malu, maibe atu halo konsertasaun ba iha debate konstrutivu nian.

Karik partidu opozisaun lakohi atu avansa nafatin. Tanba opozisaun ninia prinsipiu hakarak hatudu katak iha PN nasaun demokratiku nee iha konfigurasaun meza Prezidensial nee iha opozisaun ho sira neebe mak reprezanta iha governu tuur hamutuk hotu.

Hatan ba kestaun nee, Prezidente Parlamentu Nasional Aniceito Guterres hatete, kona ba aumenta Vise Prezidente nain 2 nee, sei iha alterasaun  ba rejimentu neebe sei halo iha tempu oin mai, maibe la kleur tan atu introduz alterasaun normal ba rejimentu tomak.

Ida nee hanesan parte neebe mak atu introduz, seidauk iha lei ida hatete katak Vise PN nee iha 1 ou too 4, iha rejimentu mak tau Vise nain 2, neebe la iha rejimentu nee mak atu bele aumenta tan. Tanba, demokrasia iha mundu tomak hatete hanesan nee. Neebe demokrasia iha fatin hotu partidu neebe hetan Asentu Parlamentar tuur hotu iha meza PN.

Nia afirma, atu involve CNRT ho PLP iha rejimentu hanesan nee sira hakarak bele, mezmu opozisaun sira bele hatete katak laiha funsaun ba aumenta Vise, maibe reprezenta atividade iha meza Parlamentu nee politika mak nunee. Guilhermina Franco

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *