ANTONIO AUGUSTO GUTERRES

ANTONIO AUGUSTO GUTERRES

- in Perfil
2926
0
Profil

ANTONIO Augusto Guterres laos foun ba povu Timor Leste, liu-liu povu Baucau. Basa? Agora dadaun nia mak assume kargu nuudar Presidenti Autoridade Munisipiu Baucau. Nia simu delegasaun kompetensia iha loron 26 Outubru tinan 2016, kontinuasaun servisu nee mai husi Administardor Munisipiu altura kargu iha 2010 asume kargu hanesan adjuntu Administrador Munisipiu hahu iha 2008 too 2010.

Atu koñese liu tan se mak Antonio Augusto Guterres?  La seluk la let, nia mak oan mane husi Fernanda Freitas Guterres no Augusto Guterres. Moris iha Baguia, Munisipiu Baucau, loron 13 fulan Junhu tinan 1966. Antonio mak oan ba dala 3 husi maun alin nain 4. Sira mane hotu, laiha feto.

Antonio forma uma kain ho Lucia Justina Barboza husi Munisipiu Baucau. Agora dadaun iha ona ona nain 6 (Mane 5 no feto 1).

Nia hahu eskola iha Eskola Primaria Santo Yosep Baguia (1980-1984), Eskola Pre-sekundaria iha Santo Antonio Baucau  (1984-1986), Eskola Sekundaria iha 01 Vila Nova Baucau (1986-1990). Kontinua nia estudu iha Universidade Timor Timur (UNTIM) no remata iha tinan 1996.

Bainhira nia estudu iha UNTIM, hasoru dezafiu barak, tanba UNTIM sai hanesan fatin klandestina no juventude sira halao nuudar resistensia. Tanba nee, Antonio sita oportunidade mos ba eskola nomos oinsa halao mos  aktividadede  demonstrasaun. Maibe, aktividade sira nee la-impede nia estudu. Nia fo ninia kontribuisaun ba aktividade sira nee ho objetivu ida katak loron ida Timor sei ukun an. Liu husi nia mehi no objetivu neebe iha halo nian forsa hodi luta ba oin too susesu.

Uainhira remata tiha estudu universidade, Antonio lamar ba funsionariu estadu atu tuir formasaun iha Jawa Tengah  iha fulan 6 no fila husi Jawa Tengah assume kargu hanesan governmental, no lakonsege servisu iha Dili maibe ba fali iha Tata Usaha SMA 2 iha tinan 1997.

Iha tinan 1998 involve ann fali ba kladestina, nian servisu hamutuk ho Senhor Marito ho klandestina, nomos servisu nafatin hanesan Tata Usaha depois too Indonesia sai. Iha tinan 2000 servisu hamutuk ho CNRT maibe laos partido nian, servisu hamutuk Senhor Marito, Antonio Da Costa, too iha tinan 2001 maka tama ba iha funsionario publiku.

Antes sai nuudar Presidenti Autoridade Munisipiu Baucau, nia hahu halao knaar hanesan tuir mai nee; iha tinan 2001 fulan Marcu, tama ho official rekursu humanus, depois iha tinan 2003 aplay official ba ekonomia dezenvolvimentu too mai iha tinan 2008 situasaun krize, entaun adjuntu halai ses tiha ba Dili avandona hela servisu neebe iha entaun sai hanesan Adjuntu Administrador nian hahu husi tinan 2008 too tinan 2010, nomos iha tinan 2010 assume kargu nuudar Administardor Munisipiu hodi troka administardor balun neebe maka hetan problema.

Iha tinan 2016 bazeia ba dekretu lei numeru 27 katak tranzetu deit ba hatutan deit servisu entau assume kargu hanesan Presidenti Autoridade Munisipiu Baucau too agora.

Desvantagen ita hare husi kotuk servisu iha tinan 2001. Ami iha Munisipiu nian fasilidade mos limitadu intermus de transporte, motorizada limitadu, tanba husi transferensia husi donator sira mai, maibe timbolizasaun timor kaer nia governasaun hadia oituan-oituan, lacunas neebe iha lasai problema boot atu sai bareira maibe konsedeira hanesan bareira neebe tenki estuda no akompanha hodi minimiza risku neebe iha tanba timor oan maka infrenta problema, no timor oan maka servi nian kolega sira seluk, mesmu dezafiu no obstaklu neebe iha maibe hanesan koloka no problema neebe maka hau tenki infrenta hodi buka solusaun hodi hakat liu, dezafiu hirak nee,” katak Antonio.

Maske hasoru dezafiu oin-oin, maibe nia nafatin fo koragen ba nia ann nomos kolega sira katak moris nee laiha ema ida maka ses ann husi dezafiu entau husi dezafiu hirak nee halo nia sai forte liu tan hodi luta ba oin, iha fatin neebe maka nia halao knaar ba.

Hau sempre hateten ba hau nian ann rasik nomos ba kolega sira katak bainhira ita moris sempre hasoru dezafiu, maibe atende iha estadu mai atende ema barak situasaun neebe iha rekursu humanu, rekursu finanseiru, labele sai obstaklu sai hanesan bareira boot ida hodi impede ita nian servisu maibe kanaliza oinsa maka dezafiu ita infrenta maibe kontinua ba sira ho oin midar lahateten katak problema neebe ita infrenta, hodi hatudu ba ema seluk, maibe oinsa rezolve problema nee ho oin midar,” katak nia.

“Maske hasoru problema oin-oin maibe ita tau ann iha fatin hanesan ita harii umakain karik foin harii uma kain problema bikan kanuru la kompleto maibe wainhira bainaka mai ita labele koalia ba bainaka sira katak ami laiha bikan no kanuru, mesmu difikuldade ita hasoru iha uma laran maibe hatudu nafatin oin midar ba bainaka sira, no sai ba liur mos ema labele nota katak ita falta buat barak iha familia nian laran, ida nee maka sai hanesan koragen ba hau nian ann nomos ba koragen sira hotu. Liu husi difikuldade oin-oin nee fanu nia luta ho pasiensia, too ikus iha vantagen boot sai Presidenti Autoridade Munisipiu Baucau,”.

“Hau nuudar presidenti autoridade hakarak hatoo hau nian lia menon ba estudante no joven sira neebe maka oras nee dadaun tur hela iha banku eskola tantu iha nivel ensino baziku nomos iha pre-eskolar, sekundaria too iha ensino superior, ita ema sei moris dezafiu lases husi ita, laiha ema ida moris mai nee buat hotu kompleto no prefeito, maibe kondisaun familia ida liga ho familia seluk diferente,”.

Familia balun buat hotu iha maibe oan sira ladun aproveita atu kontinua ba eskolar,  tanba sira apresia liu no sira senti katak rikusoin neebe maka inan aman iha gasta tuir nian hakarak no goza tuir nian hakarak, maibe lakoi uza rikusoin nee hodi fo benefisiu nia ann, hare husi klase social moris nian ita ema diferente, husi diferente nee mak persiza atu hadia.

“Hau nian alin no maun sira oportunidade diak liu maka eskola no aproveita eskolar didiak tanba ita ukun ann ona timor nee ita nian, no prepara ann hodi hatudu ba nasaun seluk katak ita mos bele maske foin ukun ann maibe ita mos iha ema matenek neebe kaer ita nian rain, kuandu ita la eskolar maka ita rai iha mudansa ruma labele halo ema seluk mai sai fali uma nain no ita timor oan sai fali bainaka. Ida nee ladiak, diak liu ita preparaann para ita maka sai uma nain ba ita nian rain rasik, mesmu iha problema iha dezafiu oin-oin no dalaruma mos tan ekonomia iha familia laran maibe kontinua lao ba oin nafatin ho aproveita okasion neebe iha liu husi bolsu damae, bolsu estudu hakaas ann estuda hodi hetan valor neebe maka diak, hodi luta hetan buat neebe maka ita hakarak iha tempu ikus, hodi kaer ita nian nasaun rasik, liu husi ita nian munisipiu, postu administartivo, suku, no aldeia hodi kontribui dezenvolvimentu ho unidade no paz iha ita nian rai doben ida nee,” hateten Antonio. Emerenciana Pinto

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *