AMP Sei Aprezenta Lista Kandidatura Ba PN

AMP Sei Aprezenta Lista Kandidatura Ba PN

- in Nasional
858
0
Arao

DILI– Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP),  aban aprezenta lista kandidatura  ba Parlamentu Nasional (PN) hodi hein  pose ba dia 13 de Junnu.

Enkuantu kona ba kandidatu forte ba Prezidente Parlamentu Nasional (PPN) seidauk iha desizaun final husi altu nivel AMP.

Tuir Koordenador Juridisaun AMP, atual Xefe Bankada CNRT, Arao  Noe katak, aban Kuarta  dadersan tuku 10, AMP  aprezenta lista maibe kabe  ba desizaun nivel altu nian se mak ba. Too oras nee seidauk iha desizaun oinsa mak aprezenta lista, maibe nee desizaun  iha ona, so falta atu fo sai ba estutura formal. Tanba nee hein aprezenta lista hodi hein votasaun iha 13 de Junnu.

Tuir ajenda PN nian neebe sira reuniaun iha Kuarta liu ba, marka katak ohin Tersa dia 12, 10 oras ultimu dia ba aprezenta lista kandidatura, atu nunee hodi fasilita eleisaun ba dia 13, tanba tuir rejimentu hatete kandidatura nee tenke aprezenta dentru de 24 oras, neebe bele aprezenta Tersa ou bele mos kuarta dia 13,” katak Arao ba Jornalista Segunda, (11/06/2018) iha bankada CNRT.

Nia hatutan, saida mak publika iha media balu nee sira  konsidera illegal, tanba laos fontes husi AMP, maibe fontes neebe klaru nia identidade, nee hatudu katak laos informasaun validu , tanba nee hein orsida reunianu  mak bele deside.

Nunee mos Xefe Bankada Fretilin, Francisco Branco reafirma, desizaun partidu nian bainhira sira enkontru lideransa ho deputadu foun, sira partidu hasai desizaun katak sei lakandidata ema seluk no mos sei lakandidata aan. Neebe primeira faze ba PPN, segundu faze depois mak sei haree fila fali. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Tersa, (12/06/2018). Guilhermina Franco / Jacinta Siqueira

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *