AMP Mantein Bankada Tolu

AMP Mantein Bankada Tolu

- in Nasional
611
0
Arao

DILI- Liu husi enkontru lider bankada aseita Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) kria bankada tolu, neebe kompotu husi CNRT, PLP no KHUNTO.

Tuir Deputadu Arao Noe de Jesus hateten, enkontru lider bankada hotu konkorda AMP  kria nian bankada ketak keak iha parlamentu.

Ami konkorda ho ida nee, tanba lei fo dalan baseia ba rejimentu artigu 11, kada koligesaun sira neebe hetan asentu iha parlamentu bele rekere hodi forma bankada ketak-ketak,”dehan Arao Noe hafoin partisipada reuniaun lider bankada parlamentar, Kuarta loraik, (6/6/2018).

Nia hatutan, koligasaun ida labele kria bankada ketak ketak iha parlamentu, maibe kona ba kestaun ida nee, lei  no rejimentu parlamentu rasik maka autoriza.

Iha fatin hanesan Prezidente Parlamentu Nasional, Aniceito Guterres hateten, relasiona ho divisaun bankada neebe maka antes nee AMP deklara, nee bele tanba lei maka fo dalan. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta, (08/06/2018). Natalino Costa

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *